Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vende të lira pune

Vizito shpalljet e arkivuara.
26 Maj 2020

KONKURS - Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit

Kuvendi i Republikës së Kosovës, shpall

 

K O N K U R S

 

Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit

 

Avokati i Popullit është institucion i  pavarur që udhëhiqet nga parimet e paanësisë, konfidencialitetit dhe profesionalizmit.

 

Avokati i Popullit ka kompetencë për t’i hetuar ankesat e pranuara nga çdo person fizik apo juridik në lidhje me pohimet për shkeljen e të drejtave të njeriut, të parapara me Kushtetutë, ligje dhe akte të tjera, si dhe me konventat e standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut,  veçanërisht me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke përfshirë veprimet apo mosveprimet që paraqesin keqpërdorim të autoritetit.

 

Kuvendi në mënyrë të veçantë do ta ketë në konsideratë përmbushjen e kërkesës së shumëllojshmërisë etnike dhe gjinore.

 

Mandati i Avokatit të Popullit

 

Avokati i Popullit zgjidhet për një  mandat 5 (pesë) vjeçar, pa të drejt rizgjedhjeje.

 

Kandidati për Avokat  i Popullit duhet t’i plotësojë këto kushte:

 

·     Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;

·     Të ketë arsimim të lartë universitar;

·     Të ketë karakter, ndershmëri dhe moral të lartë;

·     Të ketë eksperiencë dhe njohuri të dalluara në fushën e të drejtave të njeriut; 

·     Të mos ushtrojë funksion në parti politike, të mos jetë deputet në legjislaturën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që e zgjedhë atë apo anëtar/e i/e kabinetit qeveritar;

·     Të mos jetë  i dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale të dënueshme me legjislacionin e  Republikës së Kosovës.

 

 

 

 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 

·     Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;

·     Letra motivuese;

·     Curriculum Vitae (CV - autobiografia);

·     Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;

·     Dëshmia për përvojën e punës;

·     Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale.

 

 

PROCEDURA E KONKURRIMIT

 

Afati për konkurrim është prej 26.05.2020, deri më  14.06.2020, deri në orën  16:00.

 

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

 

Me e-mail: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Në selinë e Institucionit të Avokatit të Popullit, Prishtinë, rr. “Migjeni” nr.21 dhe në zyrat tjera.

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës – www.assembly-kosova.org

Institucioni i Avokatit të Popullit – www.ombudspersonkosovo.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren çdo ditë pune deri në orën 16:00, në

numrat e telefonit:  038/ 211-648, 038/211-182  dhe +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

26 Maj 2020

KONKURS - Për zgjedhjen Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi

                                                                                              

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbështetje të nenit  60 të Ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall:

 

KONKURS

 

Për zgjedhjen Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi

                                                                                              

 

Funksioni i Komisionerit:

 

Komisionari është udhëheqësi i Agjencisë për Informim dhe Privatësi, e cila  është autoritet i pavarur, përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe qasjes në dokumente dhe informacione publike. Komisionari zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të tij, për një mandat 5 (pesë) vjeçar, me mundësi rizgjedhjeje edhe për një mandat shtesë

 

Kriteret e përzgjedhjes:

 

Kandidatët për komisionar duhet t’i plotësojnë kriteret si në vijim:

 

1.1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;

1.2. Të kenë diplomë universitare në njërën nga këto fusha: juridik, administratë publike

       apo marrëdhënie ndërkombëtare;

1.3. Të kenë, së paku,  8 (tetë) vite përvojë pune profesionale, nga të cilat, së paku,

       5 (pesë) vite përvojë në pozita udhëheqëse;

1.4. Të mos kenë qenë të dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale apo

        të mos ketë pasur aktakuzë gjatë pesë  viteve të fundit.

1.5. Të kenë integritet të lartë moral dhe profesional;

1.6. Të kenë përvojë dhe njohuri të dalluara në fushën e mbrojtjes së të drejtave të

        njeriut.

1.7. Të mos jenë larguar nga puna ose shërbimi civil me masë disiplinore;

1.8. Të mos kenë ushtruar asnjë funksion në parti politike gjatë  5 (pesë)  viteve të fundit.

1.9. Nuk duhen të jenë deputetë të Kuvendit në legjislaturën e Kuvendit të Republikës së

       Kosovës, që i zgjedhin ata, apo të kenë qenë anëtarë të kabinetit qeveritar në mandatin

       e fundit.

 

 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 

·     Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale; (diplomat nga universitetet jashtë vendit, duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë);

·     Letra motivuese;

·     Biografi (CV );

·     Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;

·     Dëshmia për përvojën e punës (duke bashkangjitur edhe raportin nga Trusti pensional);

·     Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale me vendim te formës se prerë si dhe të mos ketë pasur aktakuzë gjatë pesë (5) viteve të fundit.

 

 

PROCEDURA E KONKURIMIT

 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  09.06.2020,  në orën 16:00.

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217);

Me e-mail: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: (0) 38 211-182, 211-181 dhe  (0) 44 567 - 041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

26 Maj 2020

KONKURS - Për zgjedhjen e 7 (shtatë ) anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, prej tyre së paku dy (2) anëtar duhet te jenë nga radhët e komuniteteve tjera jo shumicë dhe së paku dy (2) anëtar duhet te jenë të gjinisë femërore

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në bazë të nenit 10, paragrafi 2 të Ligjit nr. 06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, shpall:

 

 

K O N K U R S

 

Për zgjedhjen e 7 (shtatë ) anëtarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, prej tyre së paku dy (2) anëtar duhet te jenë nga radhët e komuniteteve tjera jo shumicë dhe së paku dy (2) anëtar duhet te jenë të gjinisë femërore

 

 

 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është organ i pavarur që i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe i cili vendos për  ankesat e nëpunësve, si dhe siguron respektimin e rregullave dhe parimeve që rregullojnë shërbimin civil.

 

Përbërja e Këshillit

 

Këshilli përbëhet prej shtatë (7) anëtarëve që zgjedhën nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Prej tyre, së paku dy (2) anëtar zgjedhën nga komunitetet joshqiptare dhe së paku dy (2) anëtar duhet të jenë të gjinisë femërore.

 

Funksionet e Këshillit :

 

·     Mbikëqyr  zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil;

·     Shqyrton dhe merr vendime për ankesat e nëpunësve civil dhe kandidatëve për pranim në shërbimin civil;

·     Mbikëqyrë procedurën e përzgjedhjes dhe vendos nëse emërimet e nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe të nivelit drejtues, janë zhvilluar në pajtim me rregullat dhe parimet e legjislacionit për shërbimin civil;

·     Monitoron institucionet e administratës publike që kanë të punësuar nëpunës civil, lidhur me zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civilë.

 

 

 

Kandidati që aplikon për tu zgjedhur anëtar i Këshillit duhet të ketë kualifikimet dhe të plotësojë kriteret në vijim:

 

·     Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;

·     Të ketë diplomë të fakultetit juridik të vlefshme sipas ligjit në fuqi;

·     Të ketë së paku dhjetë (10) vite përvojë pune profesionale, prej të cilave së paku pesë (5) vite përvojë pune në shërbimin civil;

·     Të ketë të kryer provimin e jurisprudencës;

·     Të jetë njohës mirë i legjislacionit në fuqi;

·     Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;

·     Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil me vendim përfundimtar.

 

Mandati i anëtarëve të Këshillit

·     Anëtarët e Këshillit zgjedhën për mandat shtatë (7) vjeçar, pa mundësi të rizgjedhjes për mandat tjetër.

·     Anëtari i Këshillit nuk ka të drejtë që gjatë mandatit të tij të ushtrojë ndonjë funksion tjetër shtetëror, të jetë anëtar i partisë politike apo të marr pjesë në aktivitete politike.

 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 

·     Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;

·     Letra motivuese;

·     Curriculum Vitae (CV - autobiografia);

·     Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;

·     Dëshmia për përvojën e punës;

·     Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale.

 

PROCEDURA E KONKURIMIT

 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  14.06.2020,  në orën 16:00.

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217);

Me e-mail: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës – www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: (0) 38 211-182, 211-181 dhe  (0) 44 567 - 041.

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

26 Maj 2020

KONKURS - Për zgjedhjen e 2 (dy) anëtarëve të Bordit për Ankesa të Komisionit të Pavarur për Media

Kuvendi i Republikës së Kosovës, shpall:

 

 

K O N K U R S

 

Për zgjedhjen e 2 (dy)  anëtarëve të Bordit për Ankesa të Komisionit të Pavarur për Media

 

 

Përgjegjësitë dhe kompetencat

 

Bordi për Ankesa shqyrton ankesat e palëve ndaj vendimeve të KPM-së, që drejtpërdrejt i

nënshtrohen vendimit,  sa i përket:

 

·     Dhënies, refuzimit, mosripërtëritjes ose revokimit të lejes transmetuese;

·     Vënies ose ndryshimit të kushteve të lejes së transmetimit, me përjashtim të kushteve që kanë të bëjnë me caktimin e frekuencave apo kritereve të tjera teknike;

·     Shqiptimit të sanksioneve dhe çështjeve tjera të ngjashme, që mbështeten në aktet nënligjore;

·     Bordi i Ankesave mund të mbështesë, ndryshojë ose shfuqizojë çdo vendim të KPM-së, duke vepruar sipas ankesës për vendimin përkatës.

 

Kandidatët për anëtarë të Bordit duhet t’i plotësojnë këto kushte:

·     Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës dhe të kenë vendbanim të përhershëm në Kosovë;

·     Të kenë së paku diplomë universiteti në fushën e drejtësisë;

·     Të kenë provimin e dhënë të judikaturës;

·     Të kenë minimum 5 (pesë) vjet përvojë profesionale në fushën e avokaturës, çështjeve gjyqësore, ligjit administrativ, rregullimin e mediave apo politikën rregullative;

·     Të jenë figura eminente, me karakter dhe moral të lartë, paanshmëri e integritet,    përkushtim të dëshmuar të administrimit të duhur të drejtësisë;

·     Të mos kenë pengesa në kuptim të  nenit 39 të Ligjit për Komisionin e Pavarur për Media.

Kandidatët të plotësojnë dhe nënshkruajnë vetë-deklaratën, që i përmbushin të gjitha kriteret e pranueshmërisë në nenin 39 të Ligjit për Komisionin e Pavarur për Media. Deklarata mund të shkarkohet këtu.

Anëtarët e Bordit për Ankesa emërohen me mandat 3 (tre) vjeçar dhe mund të rizgjedhen vetëm edhe për një mandat tjetër.

 

 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 

 

·     Curriculum Vitae (CV - autobiografia);

·     Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale (diplomat nga universitetet jashtë vendit, duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë);

·     Letra motivuese;

·     Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;

·     Dëshmia për përvojën e punës (duke bashkangjitur edhe raportin nga Trusti pensional);

·     Deklaratën e plotësuar dhe të nënshkruar;

·     Certifikatën që kandidati nuk është nën hetime (jo më e vjetër se 6 muaj).

 

 

PROCEDURA E KONKURIMIT

 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  09.06.2020,  në orën 16:00.

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217);

Me e-mail: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: (0) 38 211-182, 211-181 dhe  (0) 44 567 - 041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

 

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.