Kuvendi i Republikës së Kosovës

Roli i administratës së Kuvendit - Sekretari i përgjithshëm

 

 

Sekretari i Kuvendit udhëheq administratën dhe është përgjegjës për zhvillimin profesional të administratës dhe shërbimeve të saj për Kuvendin. Sekretari i raporton rregullisht Kryesisë së Kuvendit, për detyrat e cekura më lart. Sekretari i kryen detyrat në bashkërendim të ngushtë me Kryetarin e Kuvendit. 

Administrata e Kuvendit, ofron mbështetje profesionale, administrative dhe teknike për nevojat e Kuvendit, Kryesisë, komisioneve, grupeve parlamentare dhe deputetët e Kuvendit, individualisht.

Sekretari i Kuvendit, është i pranishëm në të gjitha seancat plenare, për të siguruar që deputetët të pranojnë shërbimet përkrahëse për t’i kryer punët e Kuvendit, në mënyrë sa më të lehtë.

Administrata e Kuvendit përbëhet nga një personel prej 190 zyrtarëve dhe është e organizuar në: Zyrën e Sekretarit, Drejtorinë e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Drejtorinë e Përgjithshme për Administratë.