Skupština Republike Kosovo

Radna mesta

Poseti arhivirane oglase.
26 maj 2020

KONKURS - Za izbor Narodnog advokata

Skupština Republike Kosova objavljuje

 

K O N K U R S

 

Za izbor Narodnog advokata 

 

Narodni advokat je nezavisna institucija, koja se rukovodi od  principa nepristranosti, konfidencijalnosti i profesionalizma.

Narodni advokat je nadležan da istražuje  primljene žalbe od svakog fizičkog ili pravnog lica, u vezi sa navodima o kršenju ljudskih prava, predviđanih Ustavom, zakonima i drugim aktima, kao i međunarodnim konvencijama i standardima o ljudskim pravima, a posebno Evropskom konvencijom za ljudska prava, uključujući činjenja ili nečinjenja koja predstavljaju zloupotrebu autoriteta.

 

Skupština  će  posebno imati u vidu ispunjavanje zahteva  etničke i polne raznolikosti

 

Mandat Narodnog advokata 

Narodni advokat bira se u mandatu od  5 (pet)  godina, bez prava na ponovni izbor.

 

Kandidat za Narodnog advokata  treba da ispunjava sledeće uslove:

 

·     da je državljanin Republike Kosova,

·     da ima visoko univerzitetsko obrazovanje,

·     da ima visoki karakter, poštenje i moral,

·     da ima iskustvo i istaknuta saznanja u oblasti ljudskih prava,

·     da ne obavlja funkciju u političkoj stranci, da nije  poslanik u sazivu Skupštine

   Republike Kosova, koja isti bira, ili član u Vladinom kabinetu;

·     da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivično delo kažnjivo zakonima

   Republike Kosova.

 

 

 

 

 

 

 

Uz aplikaciju treba priložiti sljedeća prateća dokumenta:

 

·     Dokaz  o školskoj i stručnoj spremi;

·     Motivaciono pismo;

·     Curriculum Vitae (CV - autobiografija);

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosova;

·     Dokaz o radnom iskustvu;

·     Dokaz da nije kažnjen za krivično djelo.

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Rok za konkurisanje je od: 26. 05. 2020. do 14.06.2020. u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb. U Prištinu u sedištu Institucije Narodnog advokata, ul. “Migjeni” br.21 i ostalim kancelarijama,  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Institucija Narodnog advokata  www.ombudspersonkosovo.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

26 maj 2020

KONKURS - O izboru Poverenika Agencije za informisanje i privatnost

Na osnovu člana 60. Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, Skupština Republike Kosovo, raspisuje:

 

KONKURS 

 

O izboru Poverenika Agencije za informisanje i privatnost

 

 

 

Funkcija poverenika:

 

Poverenik je rukovodilac Agencije za informisanje i privatnost koji je nezavisni organ, odgovoran za nadzor sprovođenja zakonodavstva za zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima i informacijama. Poverenik se bira od strane skupštine Republike Kosovo većinom glasova svih njenih poslanika, na mandat od 5. (pet) godina, uz mogućnost ponovnog izbora na još jedan mandat.

 

Kriterijumi izbora:

 

Kandidati za poverenika trebaju ispuniti sledeće kriterijume:

 

1.1. Da bude državljani Republike Kosovo;

1.2. Da ima univerzitetsku diplomu u jednoj od sledećih oblasti: pravi fakultet, fakultet javne uprave ili fakultet međunarodnih odnosa;

1.3. Da ima najmanje 8. (osam) godina profesionalnog radnog iskustva, od kojih, najmanje treba imati 5. (pet) godina na rukovodećim pozicijama;

1.4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo ili da nije imao podignutu optužnicu tokom pet poslednjih godina;

1.5. Da ima visok moralni i profesionalni integritet;

1.6. Da ima iskustva i istaknuto znanje u oblasti zaštite ljudskih prava;

1.7. Da ne bude otpušten sa posla ili civilne službe disciplinskom merom;

1.8. Da nije vršio nikakvu funkciju u političkoj stranci tokom 5. (pet) poslednjih godina.

1.9. Ne smeju biti poslanici skupštine u sazivu skupštine Republike Kosova koji ih bira, ili koji su bili u Kabinetu Vlade u proteklom mandatu.

 

 

 

 

 

 

Prijavi treba priložiti prateću dokumentaciju:

 

·     Dokaz o školskoj i stručnoj spremi; (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju)

·     Propratno pismo;

·     Biografija (CV);

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;

·     Dokaz o radnom iskustvu (u prilogu dostaviti i izveštaj penzijskog trusta);

·     Dokaz da nije osuđivan za krivično delo pravosnažnom presudom i da nije imao optužnicu tokom 5. (pet) poslednjih godina.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

26 maj 2020

KONKURS - Za izbor 7 (sedam ) članova Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, od kojih najmanje 2 (dva) člana trebaju biti iz redova ostalih ne većinskih zajednica i najmanje 2 (dva) člana trebaju biti ženskog pola​

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova raspisuje

 

K O N K U R S

 

Za izbor 7 (sedam ) članova Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, od kojih  najmanje 2 (dva) člana trebaju biti iz redova ostalih ne većinskih zajednica i najmanje 2 (dva) člana trebaju biti ženskog pola​

 

 

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor)  je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu.

 

Sastav Odbora

 

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.

Od toga,najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

 

Funkcije Odbora:

 

·     Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.

·     Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.

·     Nadgleda proceduru izbora i odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika  visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;

·     Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi  sprovođenja  pravila i načela zakonodavstva  o civilnoj službi;

 

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće  kriterijume:

 

·     Da je državljanin Republike Kosova,

·     Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi;

·     Da poseduje najmanje 10 (deset ) godina stručnog  radnog iskustva, od kojih najmanje 5 (pet) godina rada u civilnoj službi,

·     Da je završio pravosudni ispit;

·     Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,

·     Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukom za počinjeno namerno krivično delo;

·     Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

 

Mandat članova Odbora

 

·     Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez  mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,

·     Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu  funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

 

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

 

·     Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,

·     Motivaciono pismo,

·     CurriculumVitae (CV-autobiografija),

·     Dokaz da je  državljanin Republike Kosova.

·     Dokaz o radnom iskustvu,

·     Dokaz da nije kažnjavan za  krivično delo.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 14.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

26 maj 2020

KONKURS - Za izbor dva (2) člana Borda za žalbe u Nezavisnu komisije za medije

Skupština  Republike Kosova, objavljuje

 

K O N K U R S

Za izbor dva (2) člana Borda za žalbe u  Nezavisnu komisije za medije 

 

 

Odgovornosti i nadležnosti

 

Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

 

·     Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;

·     Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;

·     Izricanje sankcija i  slično, na  osnovu pod zakonskih akata.

·     Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a,  postupajući prema žalbi protiv određene odluke.

 

Kandidati za člana Borda  moraju ispuniti sledeće uslove:

 

·     Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu; 

·     Da imaju minimum  univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;

·     Da imaju položen pravosudni ispit;

·     Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti  advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;

·     Da su eminentne ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni  i dokazano privrženi    administriranju pravde;

·     Da   nemaju  prepreka u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Kandidati popune i potpišu svoju deklaraciju, da ispunjavaju  sve  uslove saglasnosti  u skladu  sa članom 39. Zakona o nezavisnoj Komisiji za medije. Deklaracija se može preuzeti: Ovde.

 

Članovi Odbora za žalbe imenuju  se trogodišnjim mandatom    uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat. 

 

Uz aplikaciji trebaju se  priložiti sledeća propratna dokumenta:

·     Curriculum Vitae (CV -  autbiografija);

·     Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);

·     Motivaciono pismo;

·     Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;

·     Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj  od Trusta penzijske štednje);

·     Popunjenu i potpisanu  deklaraciju; i

·     Certifikat  da kandidat nije pod istragom (ne starije od 6. meseci).

 

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.