Skupština Republike Kosovo

Radna mesta

7 maj 2021

K O N K U R S - Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog Saveta Kosova, predstavnika civilnog društva

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog Saveta Kosova, predstavnika civilnog društva

 

Shodno članovima 9. i 10. Zakona 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjenja zakonske obaveze da se izabere član Tužilačkog saveta Kosova, Skupština objavljuje konkurs za popunu radnog mesta:

 

Jedan (1) član/ica, predstavnik/ica civilnog društva.

 

 1. Kandidat za člana Tužilačkog saveta Kosova, treba da ispuni sledeće uslove:

 

1. Da bude državljanin i stanovnik Republike Kosovo;

2. Da ima visoku stručnu spremu u oblasti pravde;

3. Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;

4. Da ima radno iskustvo u pravnim pitanjima najmanje pet (5) godina;

5. Da imaju podršku najmanje pet (5) organizacija civilnog društva na polju pravde;

6. Da nije osuđen za krivično delo.

II.  Civilno društvo u spisku kandidata nominovanih za člana mora priložiti i dokumente koji dokazuju da kandidat ispunjava uslove predstavljene u ovom javnom oglasu.

 

III.  Skupština Kosova podstiče civilno društvo, kada podnosi predloge za člana TSK-a, da uzme u obzir multietnički sastav Republike Kosovo i prihvaćene principe rodne ravnopravnosti.

 

Aplikaciji se treba priložiti i sledeći prateći dokumenti:

 • Biografija  (Curriculum vitae);
 • Potvrda o školskoj i profesionalnoj pripremi (diplome univerziteta u inostranstvu mora nostrifikovati Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije);
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
 •  Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije osuđen za krivično delo.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 21.05.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

7 maj 2021

K O N K U R S - Za izbor dva (2) člana u Sudskom savetu Kosova

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor dva (2) člana u Sudskom savetu Kosova

 

U skladu sa članom 10. Zakona br. 06/L -055 o Sudskom savetu Republike Kosovo i u cilju ispunjavanja ustavne i zakonske obaveze za izbor članova u Sudski savet Republike Kosovo,

 

Skupština raspisuje konkurs za popunu sledećih radnih mesta:

 

Jedan (1) član u Sudskom savetu, kao što je predviđeno članom 108. stav 6, podstav 3 Ustava Republike Kosovo, i

Jedan (1) član u Sudskom savetu, kao što je predviđeno članom 108. stav 6, podstav 4 Ustava Republike Kosovo.

Kandidat za člana Sudskog saveta Republike Kosovo, pored uslova utvrđenih Ustavom i Zakonom o Sudskom savetu, mora da ispunjava i sledeće uslove:

 

 1. Kandidat koji ne vrši funkciju sudije, treba imati najmanje pet (5) godina profesionalnog radnog iskustva i treba imati znanje o funkcionisanju pravosudnog sistema Republike Kosovo;
 2. Treba imati visok moralni integritet;
 3. Da ne bude osuđivan za krivično delo na Kosovu;
 4. Da nije vršio nijednu političku funkciju u poslednje tri (3) godine; (za kandidate koji ne vrše funkciju sudije).

 

Sledeća prateća dokumentacija mora biti priložena uz prijavu:

 • Autobiografija  (Curriculum vitae);
 • Dokazi o školskoj i profesionalnoj pripremi (za kandidate koji ne vrše funkciju advokata ili sudije);
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije osuđivan za krivično delo.

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 21.05.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

7 maj 2021

K O N K U R S - Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova raspisuje:

 

K O N K U R S

 

Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice

 

 

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor)  je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu.

 

Sastav Odbora

 

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.

Od toga,najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

 

Funkcije Odbora:

 

 • Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.
 • Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.
 • Nadgleda proceduru izbora i odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika  visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;
 • Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi  sprovođenja  pravila i načela zakonodavstva  o civilnoj službi;

 

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće  kriterijume:

 

 • Da je državljanin Republike Kosova,
 • Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi;
 • Da poseduje najmanje deset (10) godina stručnog  radnog iskustva, od kojih najmanje pet (5) godina rada u civilnoj službi,
 • Da je završio pravosudni ispit;
 • Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
 • Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukom za počinjeno namerno krivično delo;
 • Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

 

Mandat članova Odbora

 

 • Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez  mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,
 • Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu  funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

 

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

 

 • Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
 • Motivaciono pismo,
 • CurriculumVitae (CV-autobiografija),
 • Dokaz da je  državljanin Republike Kosova.
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Dokaz da nije kažnjavan za  krivično delo.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 26.05.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

7 maj 2021

K O N K U R S - Za izbor jednog (1) člana Borda za žalbe u Nezavisnu komisije za medije

Dokument Aplikacije

Skupština  Republike Kosova, objavljuje

 

K O N K U R S

Za izbor jednog (1) člana Borda za žalbe u  Nezavisnu komisije za medije 

 

 

Odgovornosti i nadležnosti

 

Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

 

 • Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
 • Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
 • Izricanje sankcija i  slično, na  osnovu pod zakonskih akata.
 • Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a,  postupajući prema žalbi protiv određene odluke.

 

Kandidati za člana Borda  moraju ispuniti sledeće uslove:

 

 • Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu; 
 • Da imaju minimum  univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;
 • Da imaju položen pravosudni ispit;
 • Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti  advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
 • Da su eminentne ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni  i dokazano privrženi    administriranju pravde;
 • Da   nemaju  prepreka u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Kandidati popune i potpišu svoju deklaraciju, da ispunjavaju  sve  uslove saglasnosti  u skladu  sa članom 39. Zakona o nezavisnoj Komisiji za medije. Deklaracija se može preuzeti: Ovde .

 

Članovi Odbora za žalbe imenuju  se trogodišnjim mandatom    uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat. 

 

Uz aplikaciji trebaju se  priložiti sledeća propratna dokumenta:

 • Curriculum Vitae (CV -  autbiografija);
 • Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
 • Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj  od Trusta penzijske štednje);
 • Popunjenu i potpisanu  deklaraciju; i
 • Certifikat  da kandidat nije pod istragom (ne starije od 6. meseci).

 

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 21.05.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.