Skupština Republike Kosovo

Radna mesta

23 jun 2022

K O N K U R S - Za izbor 1 (jednog) člana u Sudskom savetu Kosova

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo ponovo objavljuje:

 

K O N K U R S

Za izbor 1 (jednog) člana u Sudskom savetu Kosova

 

U skladu sa članom 10. Zakona br. 06/L-055 o Sudskom savetu Republike Kosovo i u cilju ispunjenja ustavne i zakonske obaveze za izbor članova Sudskog saveta Republike Kosovo,

 

Skupština ponovo objavljuje konkurs za popunjavanje radnog mesta:

 

1. (jedan) član Sudskog saveta, kako je definisano članom 108. stav 6. tačka 4. Ustava Republike Kosovo.

 

Kandidat za člana Sudskog saveta Republike Kosovo, pored uslova utvrđenih Ustavom i zakonom o Sudskom savetu, treba da ispunjava i sledeće uslove:

  1. Kandidat koji ne obavlja funkciju sudije, treba imati najmanje 5. (pet) godina radnog iskustva u struci i mora imati znanje o funkcionisanju pravosudnog sistema Republike Kosovo;
  2. Treba imati visoki moralni integritet;
  3. Da nije osuđivan za krivično delo na Kosovu;
  4. Da nije obavljao nikakvu političku funkciju u poslednje 3. (tri) godine; (za kandidate koji ne obavljaju funkciju sudije).

 

Uz prijavu moraju biti priložena sledeća prateća dokumenta:

  • Autobiografija  (Curriculum vitae);
  • Dokaz o školskoj i stručnoj spremi (za kandidate koji ne obavljaju funkciju advokata ili sudije);
  • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
  • Dokaz o radnom iskustvu;
  • Dokaz da nije osuđivan za krivično delo.

 

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 12. jul 2022. godine u 16.00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikaciju možete uzeti u:

 

Štampanoj  formi: na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskoj formi: internet–stranica Skupštine Republike Kosovo - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  do 16.00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz zahtevana dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.