Kuvendi i Republikës së Kosovës

Hulumtimet e Drejtorisë për Hulumtime, Bibliotekë dhe Arkiv

Lista e hulumtimeve:

Nr.

Tema

Viti

1

Martesat e hershme në Kosovë

2019

2

Rregullimi i pushimit të lehonisë për Nënat dhe Baballarët, analize e legjislacionit të disa shteteve të rajonit dhe BE-së

2019

3

Praktikat e mbrojtjes se produkteve vendore, analize e legjislacionit të disa shteteve të rajonit dhe BE-së

2019

4

PopulationandHousingCensuses in the CountriesofSoutheasternEurope

2019

Vërejte: Personi/at e interesuar për të pasur qasje në hulumtimet legjislative dhe analizat buxhetore dhe financiare, kërkesën duhet ta paraqes ne pajtim me ligjin për qasje ne dokumente publike(LIGJI NR. 06/L-081), tek Drejtori i DHBA-se, ne email adresën: [email protected]