Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-183 për mbështetjen e punëve publike

03.10.2022
Propozuesi: Qeveria
27.10.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
08.11.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
08.11.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
21.11.2022
Shpallja e ligjit