Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za Evropske integracije 

05.10.2022

Komisija za evropske integracije, kojom je predsedavala predsednica, Rrezarta Krasniqi, održala je danas sednicu na kojoj je izveštavao Besnik Bislimi, prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog u Vladi Republike Kosovo.

Današnji izveštaj Komisiji od strane zamenika premijera Bislimija odnosio se na implementaciju Akcionog plana, druge faze političkih prioriteta dogovorenih između Evropske unije i Republike Kosovo – Agende za evropske reforme (AP ERA II), tokom perioda april-jun 2022. godine.

S tim u vezi, potpredsednik Vlade je istakao obaveze Vlade za koje je ocenio da se nastavljaju velikim intenzitetom i pozitivno ocenjene i od strane međunarodnih predstavnika.

U toku rasprave detaljno je izneo konkretna dostignuća u vezi sa ovim pitanjem.

Ovom prilikom, zamenik premera Bislimi je rekao: „Druga faza političkih prioriteta dogovorenih između EU i Republike Kosovo – Agenda za evropske reforme (ERA II), predstavlja zajednički dokument za ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji- Pridruživanju (SSP), odnosno za sprovođenje prioritetnih reformi koje zahtevaju pažnju najvišeg političkog nivoa. ERA II, sa 15 prioriteta, nastavak je prve faze (22) političkih prioriteta, dogovorenih 2016. godine. Ovi prioriteti se fokusiraju na ključne ekonomske reforme, jačanje vladavine prava i demokratskog upravljanja, kao i u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva. Za sprovođenje ovih prioriteta, institucije Republike Kosovo, u saradnji sa Evropskom komisijom, izradile su Akcioni plan (AP ERA II), koji je usvojila Vlada 11. avgusta 2021. godine i Skupština 4. oktobra 2021. Prioriteti ERA II, kroz ovaj akcioni plan, biće implementirani u periodu od dve godine, do sredine 2023. godine“, rekao je potpredsednik Vlade Bislimi.

Nadalje, potpredsednik Vlade je najavio i da Akcioni plan, ERA II sadrži 15 prioriteta i 341 konkretnih reformi (indikatora), raspoređenih na sledeći način: I stub: dobro upravljanje i vladavina prava, koji sadrži 4 prioriteta i 153 indikatora, stub II: konkurentnost, investiciona klima i održivi razvoj, koji sadrži 6 prioriteta i 121 indikatora, kao i stub III: zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvo, koji sadrži 5 prioriteta i 67 indikatora.

Nakon ovog izveštaja, potpredsednik Vlade Bislimi je odgovarao na pitanja i interese članova Komisije.

Nakon izveštaja zamenika premijera Bislimija, sastanak je nastavljen razmatranjem i usvajanjem niza Nacrta zakona, koji su imali karakter međunarodnih sporazuma.

Usvojeni Nacrti zakona ovom prilikom su: Nacrt zakona o ratifikaciji „Sporazuma o bilateralnoj razvojnoj saradnji između Republike Kosovo i Velikog Vojvodstva Luksemburga“, Nacrt zakona o ratifikaciji  „Amandmana 2 Finansijskog sporazuma između Republike Kosova i Evropske unije za IPA program 2015“, Nacrt zakona o ratifikaciji „Amandmana br. 2. Finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za IPA program 2018“, Nacrt zakona o ratifikaciji „Finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za IPA program 2021“, kao  i Nacrt zakona o ratifikaciji odluke br. 1/2022, Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo, za izmene i dopune Sporazuma o SSP između EU i Evropske zajednice za atomsku energiju i Kosova, kako bi se zamenio njegov protokol III u vezi sa konceptom „proizvoda sa poreklom“, koji je ušao u dnevni red ovog sastanka na predlog potpredsednice Komisije, Arbëreshë Kryeziu - Hyseni, u međuvremenu, svi ovi Nacrti zakona su predstavljeni i obrazloženi od strane zamenika premijera, Besnika Bislimija.