Skupština Republike Kosova

Administracija

Administracija Skupštine, pod nadležnošću Sekretara Skupštine (u nastavku referisan kao Sekretar), pruža profesionalne, tehničko - administrativne, kao i druge podržne usluge, potrebne za Skupštinu Kosova i njene organe.

Administraciju Skupštine čine civilni službenici, uključujući i Sekretara Skupštine, koji je glavni službenik Administracije, koji ispunjavaju njihove radne obaveze u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima utvrđenim ovim pravilnikom.

Civilni službenici Administracije Skupštine obavljaju svoje dužnosti na profesionalnoj osnovi bez političke pripadnosti izražene kroz bilo koju aktivnost izvršenu tokom njihovog rada, poštujući načela profesionalizma, tajnosti, integriteta, nepristrasnosti i poverljivosti.

Posebno podržno političko osoblje zapošljava se da podrži politički rad posebno članova Predsedništva. Tehničko upravljanje njihovog zapošljavanja obezbeđuje se preko Administracije Skupštine, ali oni se ne računaju kao deo Civilne službe Administracije Skupštine. Status posebnog političkog osoblja reguliše se posebnim aktom Predsedništva.

Organogram