Skupština Republike Kosova

Proces integracije u Evropskoj Uniji

Republika Kosovo trenutno ima status zemlje potencijalnog kandidata za pridruživanje u Evropskoj Uniji (EU).

Proces Stabilizacije i pridruživanja EU-a za zemlje Zapadnog Balkana, lansiran je 1. novembra 2000. godine, kao okvir evropskih politika za odnose između EU-a i država Zapadnog Balkana, do njihovog eventualnog pridruživanja.

Dana 27.oktobra 2015. godine, u Strazburu Francuske, potpisan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i EU-a, koji je stupio na snagu 1. aprila 2016. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je prvi ugovorni sporazum između Kosova i EU-a. Ovaj sporazum određuje mehanizme i službene rokove za sprovođenje svih reformi koji će približiti Kosovo na progresivan način sa EU-om u svim oblastima politika, sve do ispunjenja svih standarda EU-a.

Skupština Kosovo, u okviru sprovođenja SSP-a, 10. marta 2017. godine usvojila je Nacionalni program za sprovođenje SSP-a. (NPSSSP), koji čini glavni nacionalni program politika za pridruživanje u EU. NPSSSP predstavlja sveobuhvatni srednjoročni okvir neophodnih reformi za ispunjenje obaveza koje proizilaze iz SSP-a, odnosno mere i prioritete za gradualno približavanje domaćeg zakonodavstva sa akuisom EU-a, preko transponiranja ove poslednje u njoj, kao i za sprovođenje približenog zakonodavstva.

Takođe, institucije Kosova su usvojile Agendu za evropske reforme u cilju određivanja prioriteta za ispunjenje obaveza Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Uloga parlamenta u procesu pridruživanja sa Evropskom Unijom

Skupština Kosova se bira direktno od građana i odgovorno je pred njima. Skupština usvaja zakone koji se nakon toga sprovode u celoj zemlji. Deo procesa pridruživanja u EU, obuhvata harmonizaciju i približavanje domaćih zakona sa standardima EU-a. To često izgleda komplikovanije i daleka stvar od svakodnevnog života građana, u posebnosti ako je to dugoročan proces. Stoga, Skupština Kosova i njeni članovi imaju posebnu ulogu za bliže dovođenje ovih pitanja, ideja i vrednosti.

Skupština Kosova je ključni učesnik u procesu pridruživanja. Ono predstavlja nacionalno mišljenje i predstavlja raznolikost građana. Skupština Kosova nadzire ceo proces i zastupa nacionalne interese Kosova.

Zadaci Skupštine Kosovo u okvir pridruživanja u EU, mogu se grupisati u četiri oblasti aktivnosti, kao u nastavku.

  • Približavanje i harmonizacija sa zakonodavstvom EU-a.

Usvajanjem zakona, Skupština obezbeđuju transponiranje akuisa EU-a sa zakonodavnim sistemom Kosova.

Takođe, Skupština vrši nadzor sprovođenja usvojenog zakonodavstva, NPSSSP-a i Agende za evropske reforme.

  • Nadzor i detaljno razmatranje

Skupština organizuje Vladu za zastupanje pozicije zemlje u procesu pridruživanja i vrši bliski nadzor aktivnosti Vlade tokom procesa. Iako je Vlada glavni akter u procesu proširenja, parlamentarno detaljno razmatranje osigurava mogući širi politički konsenzus.

  • Aktivnosti za podelu informacije

Skupština je izvor informacije za opštu javnost, što se tiče integracije u EU.

Preko njenih aktivnosti, ono je odgovorno za osnaživanje vrednosti transparencije i razmene informacija.

  • Međunarodna i međuparlamentarna saradnja

Parlamentarna diplomatija je vrednost u procesu proširenja, za osnaživanje međunarodne reputacije i podrške za Kosovo. Redovni kontakti sa Evropskim Parlamentom i parlamentima zemalja članica EU-a, kao i regionalna parlamentarna saradnja, su ključ uspeha u procesu integracija.

Komisija za evropske integracije u Skupštini Kosovo

Komisija za evropske integracije (KEI) je jedna od ključnih komisija i ključni akter u Skupštini Kosova, što se tiče pitanja integracije u EU.

Uključivanje KEI je obavezna u zakonodavnom procesu; ono se bavi razmatranjem svih nacrta zakona i podnetih izmena i dopuna u Skupštini, iz aspekta približavanja i harmonizacije zakonodavstva sa akuisom EU-a. Nakon stupanja na snagu SSP-a, teret zakonodavnog rada je povećan u znatnoj meri. Nadalje, ključna aktivnost komisije se trenutno nadovezuje sa približavanjem sa zakonodavstvom EU-a.

U okviru nadzora izvršne vlasti, KEI-u je poveren nadzor aktivnost Vlade u vezi sa EU-om, uključujući i približavanje i harmonizaciju zakonodavstva. U tu svrhu, može zahtevati informacije i specifične podatke, i može pokretati održavanje javnih rasprava sa ministrima i drugim službenicima.

U skladu sa Poslovnikom, delokrug zadataka i odgovornosti KEI obuhvata takođe i saradnju i koordinaciju sa institucijama EU-a i njihovim kancelarijama na Kosovu, saradnju i razmenu dobrih praksa sa državama članica EU-a, učešće i nadzor Procesa Stabilizacije i pridruživanja, nadzor i koordinaciju o Pomoćnom instrumentu pred-pristupanja (IPA), nadzor donatora i programa o saradnji EU-a, saradnju sa Savetom Evrope.

Generalno, KEI se sastaje dva do četiri puta mesečno i tu su obično nekoliko tačaka u dnevnom redu. Sednice KEI su otvorene za javnost i predstavnici civilnog društva su redovni učesnici.

Vremenski kalendar: Odnosi Kosova sa EU-om

1.novembar 2000. god.

Početak Procesa stabilizacije i pridruživanja za Jugoistočnu Evropu

 

21.jun 2003. god.

Deklaracija Samita EU – Zapadni Balkan

 

1.april 2005. god.

Saopštenje Evropske Komisije – Evropska budućnost za Kosovo

 

4.februar 2008. god.

Zajedničko delovanje za osnivanje EULEKS-a na Kosovu

 

17.februar 2008. god.

Proglašenje nezavisnosti Kosova

 

9.decembar 2008. god.

EULEKSpostaje operativan

 

14.oktobar 2009. god.

Saopštenje Evropske Komisije, Kosovo – Realizacija njene evropske perspektive

 

19.januar 2012. god.

Evropska Komisija otpočinje dijalog o liberalizaciji viza

 

10.septembar 2012. god.

Kosovo proglašava kraj nadgledane nezavisnosti

 

10.oktobar 2012. god.

Studija izvodljivosti za SSP

 

25.jul 2014. god.

Pokretanje SSP-a između EU-a i Kosova

 

27.oktobar 2015. god.

Potpisivanje SSP-a

 

10.mart 2016. god.

Skupština Kosova usvaja NPSSSP

 

1.april 2016. god.

SSP stupa na snagu

 

4.maj 2016. god.

Evropska Komisija predlaže institucijama EU-a liberalizaciju viza za građane Kosova

 

9.novembar 2016. god.

Vlada Kosova odobrava Agendu evropske reforme kako bi maksimizirala ekonomske i političke koristi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

 

1.jul 2018. god.

Evropska komisija potvrđuje da je Kosovo ispunilo sve kriterijume

 

Dokumente

Poster 1

Poster 2