Vesti

Sa nastavka plenarne sednice

Četvrtak, 15.03.2018
Skupština Republike Kosova nastavila je plenarnu sednicu, kojoj je predsedavao potpredsednik Xhavit Haliti, sa nedovršenim tačkama dnevnog reda od 2. i 8. marta 2018.

Na početku sednice, Skupština je usvojila godišnji izveštaj o situaciji životne sredine na Kosovu za 2016.
U nastavku, Skupština je usvojila Nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o sradnji između MONT-a i Austrijske agencije za razvoj ADA.


Skupština je usvojila u načelu 12 nacrta zakona:
Nacrt zakona o rudnicima i mineralima, Nacrt zakona o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-034, Nacrt zakona o inspektoratu obrazovanja u Republici Kosovo, Nacrt zakona o zaštiti potrošača, Nacrt zakona o građevinskom materijalu, Nacrt zakona o naučnoj inovaciji i prenosa znanja i tehnologije, Nacrt zakona o tehničkim zahtevima za produkte i ocene konformiteta, Nacrt zakona o poštanskim uslugama, Nacrt zakona o metrologiji, Nacrt zakona o slobodi pristupanja nevladinim organizacijama, Nacrt zakona o krvi i njegovih sastojaka, kao i Nacrt zakona o zaštitnim merama na uvoz.


U vezi drugog razmatranja Nacrta zakona o trgovačkim društvima, govorio je ministar trgovine i industrije Bajram Hasani u vezi amandmana 12, predložen od poslanice Mimoza Kusari - Lila. Hasani je ocenio da ovaj amandman ne treba da se usvoji, budući da učešće žena u odbore sa 40%, je uslovljavajući i stvara poteškoće u primeni zakona. U vezi ovog amandmana govorili su parlamentarne grupe i žene poslanice. Ovaj amandman su podržale poslanice svih parlamentarnih grupa, smatrajući da isti jača učešće žena u odborima javnih preduzeća. Ovaj amandman većina poslanika pozicije smatra kao nametanje i mešanje države u javna preduzeća. U nastavku Skupština je glasala i usvojila ovaj amandman, kao i Nacrt zakona u celini.

Takođe, Skupština je glasala za kandidata za položaj Guvernera Centralne Banke Republike Kosova i tajnim glasanjem izabrala g. Fehmi Mehmeti za guvernera CBK..

U drugom delu sednice Skupštine razmatran je predlog - odluka Vlade Republike Kosova za imenovanje 2 člana Odbora Kancelarije regulatora za energiju i nakon tajnog glasanja izabrani su Selman Hoti i Izet Rushiti za članove ovog Odbora.

Takođe, rad je nastavljen sa izborom 2 člana Odbora Radio-televizije Kosova u mandatu od 3 godine.

Večinom glasova, iz srpske zajednice izabrana je Marijana Adamović, dok za člana Albanske zajednice, budući da ni jedan od kandidata nije dobio dovoljno glasova, konkurs će ponovo biti raspisan.

Skupština je izabrala i jednog člana Odbora za žalbe. Nakon procedure tajnog glasanja, većinom glasova je izabran kandidat Ilaz Rudaku.

Skupština je usvojila i predlog - odluku Vlade Republike Kosovo br. 07/21, od . 22.12.2017 u vezi doma omladine u Prištini.

Poslanici su večinom glasova podržali predlog - odluku Vlade Republike Kosova za imenovanje članova Komisije za polaganje pravosudnog ispita.

Takođe, formirana je i Komisija Ad-hoc za izbor jednog člana iz redova Albanske zajednice i 2 člana ne Albanskih zajednica za Nezavisnu komisiju za medije.

Poslanici su usvojili i predlog - Rezoluciju u vezi nasilja u porodici i institucionalno angažovanje.

U vezi parlamentarne debate, na zahtev potpredsednika Skupštine Kujtim Shala i 5 poslanika u vezi IV zajedničkog sastanka parlamentarne Komisije o SSP EU - Kosovo, održan 17. do 19. Januara 2018 u Strazburu, Francuska, Arben Gashi je rekao da zbog gubitka aktuelnosti ove teme, u ime PG - LDK povlači sa dnevnog reda.

 

Nga vazhdimi i seancës plenareNga vazhdimi i seancës plenareNga vazhdimi i seancës plenare