Takimet e Kryesisë së Kuvendit

Mbledhja e Kryesisë

Kryesia e Kuvendit
E Marte, 17.04.2012 15:00
R e n d i i d i t ë s


1. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjeve të Kryesisë, të mbajtur më 11 prill 2012,


2. Përgatitjet për mbledhjen plenare të radhës:

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

2. Koha për pyetje parlamentare,

3. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,

4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për pasurimin e miellit,

5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për administratën
tatimore dhe procedurat,

6. Shqyrtimi i Raportit të parë për zbatimin e Planit të Veprimit të Kuvendit të
Kosovës për Integrim Evropian, për vitin 2012,

7. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Konkurrencës të Kosovës, për vitin
2011,

8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit, për vitin 2011,

9. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publikë, për vitin 2011,

10. Shqyrtimi i Strategjisë dhe Planit të veprimit kundër korrupsionit, për vitin 2012-2016.