Agjencionet e pavarura

LISTA E INSTITUCIONEVE DHE AGJENCIONEVE TË PAVARURA, PERSONAT DHE ADRESAT PËR KONTAKTE

1. AGJENCIA KOSOVARE  
PËR PRIVATIZIM

www.pak-ks.org

Arben LIMANI,
DREJTOR I SEKRETARISË EKZEKUTIVE

Tel.+381(0)38 500 400 ext.1229
Email: [email protected]
Rr. “ILIR KONUSHEFCI”, nr.8
1000 Prishtinë

2.

AGJENCIA KOSOVARE
PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS –
BORDI MBIKËQYRËS

www.kpaonline.org

Arian KRASNIQI, 
ZYRTAR PËR INFORMIM

Tel.   +381(0) 38 249  918 ext.122
Mob.: + 377 (0) 44 300  045

Email:[email protected]

3.

AGJENCIA KOSOVARE
PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS –
SEKRETARIATI  EKZEKUTIV

Nëpërmes, Arian KRASNIQIT

4.

AGJENCIA KOSOVARE
PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS -  KOMISIONI PËR
KËRKESA  PRONËSORE

Nëpërmes, Arian KRASNIQIT

5.

AGJENCIA KUNDËR
KORRUPSIONIT

www.akk-ks.org

Shaip HAVOLLI, DREJTOR

Tel.   +381(0) 38 518  987
Mob. + 377 (0) 44 505 063
Email: [email protected]
RR. “Nazmi Gafurri “, nr. 31
Prishtina, 10000 Kosovo

6.

AGJENCIA PËR
MENAXHIMIN
E KOMPLEKSEVE
MEMORIALE TË KOSOVËS

Adnan ELSHANI

Tel.  +381(0)38 200 10 801
Mob: +377 44 303 803             Email:[email protected]

Adresa: Rruga “Zenel Salihu” Ish Gjykata Themelore - Prishtinë.

 

 

7.

AGJENCIA SHTETËRORE   PËR  MBROTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

www.amdp-rks.org

Jeton ARIFI,
DREJTOR/DEPARTAMENTI I FINANCAVE/  SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME

Tel. +381(0)38 200 62  961
Mob.+ 377 (0) 44  254  785
Email: [email protected]

 

8.

AUTORITETI
RREGULLATIV I
HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

www.arh-ks.org

 Jeton ISUFI,

U.D KRYESUES I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS

Tel. + 381 (0) 38 220 040 ext.116 

Mob.+  377  (0)  44  810  994

Email: [email protected]

 

 

9.

AUTORITETI I
AVIACIONIT CIVIL

www.caa-ks.org

Sala AHMETI,
DEJTOR I SEKRETARISË EKZEKUTIVE

Tel.+381(0)38 248 629 lok. 121
Email: [email protected]

 

10.

AVOKATI I POPULLIT

www.ombudspersonkosovo.org

Basri BERISHA,
ZËVENDËSAVOKAT I POPULLIT

Tel.+381(0)38 223  783 ose 782
Mob.+ 377 (0) 44 274  508
Email: [email protected]

 

11.

AUTORITETI RREGULLATIV
PËR KOMUNIKIME
ELEKTRONIKE -POSTARE

www.arkep-rks.org

 Irena MAHMUTI-BRYMA

Sekretare e Zyrës se Kryetarit të Bordit

Tel: +381 (0) 38 212 345

Mujo Ulqinaku str. No. 7, 10000, Prishtina/Kosova

Email: [email protected]  

   

 

12.

AGJENCIA PËR 
MBROTJEN  E MJEDISIT

 

13.

BANKA QENDRORE
E KOSOVËS

www.bqk-kos.org

Skender KLLOKOQI,
SEKRETAR

Tel.+381(0)38 222 055 ext.103
Email: [email protected]

14.

BORDI I RTK-SË

www.rtklive.com

Fahredin SHEHU,
ADMINISTRATOR, PËRKTHYES I BORDIT TË RTK-SË

Tel.+381(0)38 242 273 ext.121
Mob. + 377 (0) 44 255  091
Email: [email protected]

 

15.

BORDI PËR ANKESA
I MEDIAVE

www.kpm-ks.org

 Abdyl HYSENI,

KRYETAR I BORDIT

Tel.  +381 (0) 38 245 031

 Mob. 049 732 275

[email protected]

 

16.

KËSHILLI PËR NDIHMË
JURIDIKE FALAS

www.knj-rks.org

Daut MORINA ,
Drejtor i Administratës Qendrore

Tel. +381(0)38 200 18 943
Email: [email protected]
Adr: Rr."Zenel Salihu" nr 30, Prishtinë

 

17.

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

www.kgjk-ks.org

Astrit HOTI, 
DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT LIGJOR

Tel.  + 381 (0) 2 00  17 43 6 
Mob.+ 377 (0) 44 36 55 47
Email: [email protected]

 

18.

AKADEMIA E DREJTËSISË

www.ad.rks-gov.net

Fitore ZARIQI

ZYRTARE PËR PËRFAQËSIM DHE  EKZEKUTIM

Tel:   +381(0) 200 18 660

Mob: + 377(0)44 483 096

Email:[email protected]

Rr.“Muharrem Fejza” Prishtinë

 

19.

KËSHILLI I KOSOVËS PËR
TRASHËGIMI KULTURORE

www.kktk.rks-gov.net

Isuf KOCI,

U.d. i udhëheqësit ekzekutiv

 [email protected];[email protected]

038-200-10-932; 038-200-10-937;

Mob. + 377 (0) 44 668  476

 

20.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MEDIA

www.kpm-ks.org

Fikrete  ÇOÇAJ,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel. + 381(0)38 245  031
Mob.+ 386 (0) 49 732 478
Email: [email protected]

 

21.

KOMISIONI RREGULLATIV
I PROKURIMIT

www.krpp.rks-gov.net

Pranvera KRASNIQI,
ZYRTARE E LARTË PËR PERSONEL

Tel. +381(0)38 213 797
Lok: 100 - 31

Email: [email protected]

22.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MINIERA DHE
MINERALE

www.kosovo-mining.org

Shukrije RASHITI,

Zyrtare Administrative,

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Tel.   +381 (0) 240 252 ext 231

Mob.  +377 (0) 44 102 868

Email: [email protected]-mining.org

 

 

23.

KOMISIONI KOSOVAR I KONKURENCËS

www.akk.rks-gov.net

Avdyl KRASNIQI,
SEKRETAR

Tel.  +381(0) 38 10 929
Mob. + 377 (0) 44 170 755

 

24.

KËSHILLI KOMBËTAR
I SHKENCËS

 
25.

KOMISIONI QENDROR
I ZGJEDHJEVE

www.kqz-ks.org

Enisa BASHA,
ASISTENTE E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

Tel.+381(0) 38 211  337
 Lokal : 81 001

 

26.

GJYKATA KUSHTETUESE
E KOSOVËS

www.gjk-ks.org

Tel. +381(0) 38 220 103

 

27.

KËSHILLI  I  PAVARUR
MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN
CIVIL TË KOSOVËS

www.kpmshc.rks-gov.net

Miran ZENELI,
DREJTOR EKZEKUTIV I SEKRETARIATIT TË KËSHILLIT TË PAVARUR MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

Tel.  +381(0)38 212 040
Mob. + 377 (0) 44 366 973
Email:[email protected]

 

28.

ORGANI SHQYRTUES
I PROKURIMIT -PUBLIK

[email protected]

Arta BERISHA,
MENAXHERE E PERSONELIT

Tel fix.+381(0)38 212 360
 Lokal : 10 927
Email: [email protected]

Rruga " Migjeni" ish-Ndërtesa e Bankës së Lubjanës, kati -V-të.

 

29.

TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE

www.trusti.org

Agron KRASNIQI,
ZËVENDËSDREJTOR

Tel.fix +381(0)38 244 341 ext.301
Email: [email protected]

 

30.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

www.oag-rks.org

Qendresa MULAJ,

KABININETI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM
Tel. fikx + 381 (0)38 60 60 04 ext: 10 12

Mob. + 377 (0)45 109 000 (mobil)

Rr. Musine Kokalari, 87

10000 Prishtina, Kosova

31.

ZYRA E RREGULLATORIT
PËR ENERGJI

www.ero-ks.org

Adelina MURTEZAJI BAJRAMI,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel.+381(0)38 247 615  ext.101
Email: [email protected]

 

32.

AUTORITETI  RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT

www.arru-rks.org

Lule ALIU,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel.+381(0)38 249 165 ext.101
Mob. + 377 (0) 44 384 857

 

33.

KOMISIONI SHQYRTUES 
I  AUTORITETIT
RREGULLATOR PËR
SHËRBIMET E UJIT
www.arru-rks.org

Arsim RASHITI, 
KRYESUES I KOMISIONIT SHQYRTUES TË AUTORITETIT RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT

Tel. +381(0) 38 245 031 

Mob. + 377 (0) 44 987 870 

Email:[email protected] 

 

 

34.

KOMISIONI PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

www.md-ks.org

 

Elbasan DERVISHAJ,
SEKRETAR

Tel. +381 (0) 38 200 18 233
Email: [email protected]

35.

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS

www.psh-ks.net

 

Lindita MEMETI,
ADMINSTRATORE

Tel. + 381 (0) 38 200 18 820
Mob. + 377 (0) 44 816 400
Email: [email protected]


36.  KOSTT- OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU

www.kostt.com

 Visar HOXHA, SEKRETAR I KOMPANISË

Tel.fix +381 (0) 038 501 301 169

Mob.+377 (0)44 308 830

Email : [email protected]