Skupština Republike Kosova

Skupština nastavila sa radovima dveju plenarnih sednica

16.05.2024

Današnja sednica Skupštine Republike Kosovo, koju je vodio predsednik Glauk Konjufca, počela je minutom ćutanja u čast ličnosti i dela narodnog intelektualca i aktiviste Ukshina Hotija, na 25. godišnjicu njegovog nestanka od strane državnog aparata Srbije. 

Ulaskom u dnevni red poslanici su se saglasili da se glasanje o nacrtu rezolucije o nalazima izveštaja američkog Stejt departmenta-ASD odloži za jednu od narednih sednica, radi dopune i usaglašavanja.

U postupku glasanja za Nacrt zakona br -236 o ratifikaciji sporazuma kredita između za program javnih finansija i ekonomskog rasta između Republike Kosovo i OPEC fonda za međunarodni razvoj, i Nacrt zakona br. 08/L-236 o ratifikaciji ugovora između Kraljevine Danske o korišćenju kazneno-popravne ustanove u Gnjilanu u svrhu izvršenja danskih kazni, Skupština nije imala dovoljno glasova za usvajanje istih.

Skupština je nastavila sa radom glasanjem i usvajanjem Nacrta zakona br. 08/L-253 o pristupanju Republike Kosovo Konvenciji o privremenom uvozu.

Usvojeno je takođe i devet nacrta zakona o ratifikaciji međunarodnih sporazuma, i to: Nacrt zakona br. 08/L-254 o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova s jedne strane i Evropske unije sa druge strane za učešće Kosova u Programu ujedinjenja jedinstvenog tržišta, Nacrt zakona br. 08/L-259 o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera, i Međunarodnog udruženja za razvoj za projekat „Projekat za jačanje digitalnog upravljanja za pružanje usluga“, Nacrt zakona br. 08/L-263 o ratifikaciji sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Kosovo i Kraljevine Holandije, Nacrt zakona br. 08/L-271 o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Vlade Kosova, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Vlade Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove za projekat „Klimatska održivost u sektoru voda na Kosovu“, Nacrt zakona br. 08/L- 273 o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera, Kosovske energetske korporacije (KEK) i KFW, Frankfurt na Majni, za Program fotonaponske solarne energije I (solar4kosovo I), usvojeno sa 92 glasa, Nacrt zakona br. 08/L-281 o ratifikaciji međunarodnog sporazuma, za učešće Kosova u programu Evropske unije „Digitalna Evropa za period 2021-2027“ između Republike Kosovo i Evropske Unije, Nacrt zakona br. 08/L-270 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije o učešću Kosova u programu EU građani, jednakost, prava i vrednosti, Nacrt zakona br. 08/L-280 o ratifikaciji „Amandmana br. 3 finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za program IPA 2015“, kao i Nacrt zakona br. 08/L-292 o ratifikaciji sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za učešće Kosova u programu Evropske unije „Pravda“.

Glasanje o Nacrtu zakona br. 08/L-293 o ratifikaciji „Sporazuma o sufinansiranju za izradu Projekta za izgradnju tunela na putu Tetovo-Prizren“, u odsustvu prisustva ministra za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu, Liburna Aliu, odložena je za jednu od narednih sednica.

Sednica je nastavljena načelnim glasanjem Nacrta zakona br. 08/L-300 o državnoj maturi, koji je usvojen većinom glasova.

Zatim je izvršeno drugo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-242 o energetskom učinku zgrada, koji je predstavila i obrazložila poslanica Fitore Pacolli-Dalipi, u ime Komisije za životnu sredinu, preporučujući njegovo usvajanje Skupštini. Ovaj nacrt zakona je takođe usvojen od strane Skupštine većinom glasova.

Nacrt zakona br. 08/L-276 o izmenama i dopunama posebnih zakona za stvaranje pravnog osnova za donošenje podzakonskih akata od strane vlade i ministarstava, takođe je usvojen u prvom razmatranju od strane poslanika, otvorivši tako put za njegovo dalje razmatranje u parlamentarnim komisijama.

Takođe su u prvom čitanju razmotreni Nacrt zakona br. 08/L-283 o usklađivanju posebnih zakona sa Zakonom br. 05/L-087 o prekršajima, kao i Nacrt zakona br. 08/L-290 o izmenama i dopunama Zakona br. 08/L-013 o imovinskim pravima stranih državljana u Republici Kosovo, dobivši većinu glasova poslanika.

U vezi sa Izveštajem Vlade Republike Kosovo o napretku u implementaciji Ciljeva održivog razvoja i odrazu Transformativne agende Kosova u budžetu i vladinim politikama, inicijator ove tačke, poslanica Fatmire Kollçaku, predložila je da se ova tačka odloži za jednu od narednih sednica, pošto je premijer Albin Kurti u inostranstvu.

Skupština je razmotrila i usvojila Projekat rezolucije za ocenu rada Regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije, za 2022. godinu.

Na kraju ove sednice formirana je Ad-hoc komisija za izbor kandidata za dva (2) člana Nezavisne komisije za medije.

Zatim je Skupština nastavila sa razmatranjem i glasanjem nedovršenih tačaka sa sednice od 4. aprila. Prvobitno, u nedostatku kvoruma za odlučivanje, četiri Nacrta zakona preneta su na drugu sednicu: Nacrt zakona o vinu, Nacrt zakona o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji, Nacrt zakona o građanskom stanju i Nacrt zakona o eksproprijaciju nepokretnosti.

U nastavku je Skupština načelno podržala dva nacrta zakona: Nacrtu zakona o centralnoj inspekciji tržišnog nadzora i o zaštiti potrošača, dok je u nedostatku kvoruma za odlučivanje preneto glasanje Nacionalnog naučnog programa 2023/2028 na jednu od narednih sednica.

U nedostatku predloga svih parlamentarnih grupa, glasanje o formiranju anketne parlamentarne komisije o izvršnim nadležnostima Ministarstva pravde u vezi sa sumnjivim požarima u Institutu za sudsku medicinu, nestanak uzoraka u predmetu Astrit Dehari, i svako činjenje ili nečinjenje ovog ministarstva koje je narušilo nezavisnost i zakonske odgovornosti ovog instituta preneta je na jednu od narednih sednica.

U nastavku radova, Skupština je usvojila preporuke iz nadzora nad sprovođenjem Zakona br. 08/L-021 o spoljnoj trgovini, preporuke u vezi sa izveštajem revizije učinka „Nabavke pregovarane bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru u Ministarstvu za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu za 2021. godinu“, kao i one za izveštaj revizije učinka „Renoviranje i konfiguracija gradskog stadiona u Mitrovici, Gnjilanu i Đakovici“.

Godišnji izveštaj JP Operator sistema, prenosa i tržišta za 2022. godinu takođe je dobio podršku većine poslanika.

U odsustvu predlagača, odloženo je razmatranje Nacrta deklaracije o odnosima Republike Kosovo sa Sjedinjenim Američkim Državama, a usvojena su dva predloga rezolucije: Predlog rezolucije za ocenu rada Radio televizije Kosova, za 2022. godinu i ona za ocenu rada Autoriteta za konkurenciju Republike Kosovo, za 2022. godinu.

Skupština je takođe osnovala Ad-hoc komisiju za izbor kandidata za jednog (1) člana Odbora Radio-televizije Kosova.

U nastavku sednice, nakon postupka tajnog glasanja, Skupština je izabrala Habiba Basholija, za predsedavajućeg i Nasuf Mjekiqija i Bahri Karadžu za članove Odbora Nezavisne komisije za rudnike i minerale, sa mandatom od pet godina.

Mustafa Nuhiu će narednih pet godina biti član Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik Advokatske komore Kosova, koji je takođe dobio poverenje većine poslanika Skupštine.

Poslednja tačka ovog nastavka, razmatranje Nacrta rezolucije za adresiranje pitanje emigracije građana iz Republike Kosovo, odložena je zbog odsustva predlagača.