Skupština Republike Kosova

Zakon br.08/L-171 za ratifikaciju Sporazuma o sufinansiranju projekta Park za Inovacije i Obuku Prizren (PIO), između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Savezne Republike Nemačke koju predstavlja GIZ

16.09.2022
Predlagač: Vlada
14.10.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
14.10.2022
Usvajanje zakona u Skupštini
28.10.2022
Proglašenje zakona