Skupština Republike Kosovo

Zakon br.08/L-016 o izmenama i dopunama Zakona br,07/L-041 o dodeljivanju budžeta za Budžet Republike Kosova za 2021 godinu

28.06.2021
Predlagač: Vlada
30.06.2021
Shpërndarja e projektligjit
19.07.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
16.07.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere
28.07.2021
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Usvojen
28.07.2021
Usvajanje zakona u Skupštini
04.08.2021
Proglašenje zakona