Skupština Republike Kosovo

Zakon br.08/L-004 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-132 o vozilima

06.05.2021
Predlagač: Parlamentarna grupa
02.06.2021
Shpërndarja e projektligjit
08.06.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
17.06.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë
22.07.2021
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Usvojen
22.07.2021
Usvajanje zakona u Skupštini
02.08.2021
Proglašenje zakona