Skupština Republike Kosovo

Zakon br.08/L-002 o izmenama i dopunama Zakonika br.04/L-123 krivičnog postupka, izmenjen i dopunjen Zakonom br.06/L-091

15.04.2021
Predlagač: Vlada
26.04.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit
03.06.2021
Usvajanje zakona u Skupštini
15.06.2021
Proglašenje zakona