Skupština Republike Kosova

Komisija za Javnu Administraciju, Lokalnu Samoupravu, Medije i Regionalni Razvoj

Komisija za Javnu Administraciju, Lokalnu Samoupravu, Medije i Regionalni Razvoj je funkcionalna komisija. Komisija, u okviru delokruga rada i odgovornosti, razmatra sva pitanja koja se nadovezuju sa funkcionisanjem civilnih službi, lokalne administracije, medije i regionalni razvoj.

Kalendar aktivnosti komisije

utorak, 10.00 02 avgust 2022
Sala N303

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
utorak, 10.00 26 jul 2022
Sala N303

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Drita

Morina

Koordinatorka

038 200 10 615

044 127 823

[email protected]

Mirjeta

Heta

Administrativna zvanicnica

038 200 10 613

044 209 265

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug rada ove komisije obuhvata:

 

 • Razmatranje, utvrđivanje i koordinaciju politika rada za jednu objektivnu civilnu službu za sve građane, bez razlika, na osnovu objektivnosti, profesionalizma i odgovornosti;
 • Projekte profesionalnog osposobljavanja i uzdizanja kadrova civilne službe;
 • Predlaganje mera za pružanje inženjerskih usluga i menadžiranja zgrada;
 • Predlaganje mera za administriranje sistema isplata i platnih spiskova civilne službe;
 • Razmatranje standarda za usluge informativne tehnologije, koje valja koristiti;
 • Razmatranje sprovođenja politika rada za obezbeđivanje službi snabdevanja u skladu sa utvrđenim pravilima i procedurama;
 • Razmatranje pitanja za administriranje i registrovanje NVO-a;
 • Razmatranje pitanja od značaja za prikupljanje, održavanje, analizu i objavljivanje zvaničnih statistika;
 • Razmatranje pitanja za administriranje i održavanje katastarskog sistema;
 • Nadgledanje lokalne administracije i funkcionisanja lokalne vlasti;
 • Razmatranje zakonodavstva iz njenog delokruga rada;
 • Razmatranje nacrta budžeta i preispitivanja budžeta dotičnog resornog ministarstva i preporučuje Komisiji za budžet i finansije razmatranje i njegovo usvajanje u Skupštini, uključujući i amandmane;
 • Nadgledanje sprovođenje zakona iz njenog delokruga rada;
 • Razmatranje drugih pitanja, utvrđenih ovim poslovnikom i pitanja, koja se posebnom odlukom Skupštine prenose ovoj komisiji.

 

U obavljanju funkcija, Komisija sarađuje sa ministarstvom odgovarajućeg resora, sa diplomatskom mrežom Kosova i sa svim drugim ministarstvima, od kojih može da traži konkretne podatke, uključujući i neposredne izveštaje ministara ili drugih odgovornih lica, kada se to traži od Komisije.