Skupština Republike Kosova

ARHIVIRANI OGLASI

31 Maj 2024

K O N K U R S - Za izbor 7 (sedam) članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština  Republike Kosova raspisuje:

 

K O N K U R S

Za izbor 7 (sedam) članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe

 

 

Skupština Republike Kosovo, na osnovu člana 4.8 Zakona br. 02/L-88 o Kulturnom nasleđu i u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza za izbor članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe (SKKN), raspisuje konkurs za izbor sedam  (7) članova.

 

Sastav SKKN

 

SKKN je u sastavu od  7 (sedam) članova, koji se biraju sa mandatom od 3 (tri) godine od strane Skupštine Republike Kosovo, poštujući etnički sastav na Kosovu.


Funkcija SKKN:

 

 • Ocenjuje i objavljuje kulturno nasleđe u stalnoj zaštiti;
 • Ocenjuje  sve projekte kulturnog nasleđa, koje podnose institucije dotičnih oblasti;
 • Identifikuje neophodne mere finansijske podrške za kulturno nasleđe;
 • Ocenjuje sve asete, prilikom eksproprijacije i kupoprodaje. 

 

Kandidat za izbor člana SKKN dužan je da ispuni sledeće uslove:

 

 • Da bude državljanin i stalni stanovnik Republike Kosova;
 • Da poseduje visoku profesionalnu etiku;
 • Da ima najmanje 4 (četri) - godišnju univerzitetsku diplomu ili Master u oblasti kulturnog nasleđa, oblasti  umetnosti, arheologije, arhitekture, istorije, sociologie, etnologije i kulturne antropologije;
 • Da ima najmanje 7 (sedam) godina profesionalnog radnog iskustva u oblasti kulturne nasleđa;
 • Kandidati koji imaju publikacije i drugi aktivnosti u oblasti kulturnog nasleđa imaju prioritet;
 • Da je poznavalac zakonodavstva na snazi o kulturnom nasleđu, kao i međunarodnih  konvencija;
 • Da nije kažnjavan za krivično delo, kažnjivo više od 6 (šest) meseci:
 • Poznavanje stranih jezika je prednost.

 

 

Mandat članova Saveta

 

 • Članovi SKKN biraju se sa mandatom od 3 (tri) godine.

 

Aplikaciji mora da se prilože sledeći prateći dokumenti:

 

 • Aplikacija;
 • Autobiografija (Curriculum Vitae);
 • Motivaciono pismo;
 • Dve reference;
 • Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
 • Dokaz o školskoj i stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Dokaz da nije pod istragom ili kažnjavan za krivično delo.

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 14. jun 2024. godine u 16.00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija za upravljanje ljudskim resursima, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 200-10411, 038 200-10410 dhe  044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

29 Maj 2024

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE SPOLJNIH STRUČNJAKA

DOKUMENT APLIKACIJE

Parlamentarna istražna komisija o postupku subvencionisanja nabavke udžbenika i nastavnih sredstava za učenike na nivou osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja za školsku godinu 2023/2024. formirana od strane Skupštine Republike Kosovo, na plenarnoj sednici održanoj 4. aprila 2024. godine, Odlukom br. 08-V-709, kao i na osnovu člana 48  Pravilnika o radu Skupštine Republike Kosovo, na sednici održanoj 8.5.2024, odlučio je da predstavi ovo:

 

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE SPOLJNIH STRUČNJAKA

 

Na osnovu člana 21. Zakona br. 03/L-176 o parlamentarnoj istrazi, pozivaju se svi stručnjaci iz oblasti obrazovanja, prava, i finansija da se prijave za angažovanje kao stručnjaci u Parlamentarnoj istražnoj komisiji o postupku subvencionisanja nabavke udžbenika i nastavnih sredstava za učenike na nivou osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja za školsku godinu 2023/2024.

 

Angažovanje stručnjaka vršiće se od članova komisije, pri čemu će za svaku od navedenih oblasti biti angažovan po jedan (1) stručnjak, ukupno tri (3) stručnjaka. Komisija poziva sve zainteresovane sa relevantnim kvalifikacijama i dokazanim iskustvom da iskažu interesovanje za prijavu. 

 

Angažovani stručnjak/inja radiće na izradi veštačenja, gde će za jedno (1) veštačenje biti nadoknađeno u iznosu od 1.000,00 evra. Stručnjaci biće angažovani zajedno sa timom Komisije, pa se pozivaju svi zainteresovani sa relevantnim kvalifikacijama i dokazanim iskustvom da iskažu interesovanje za prijavu za izradu konačnog izveštaja ove Komisije.

 

Kako se prijaviti?

Da biste izrazili svoje interesovanje, treba da nam pošaljete:

 • Detaljnu biografiju, sa naglaskom na vaše angažovanje u relevantnoj oblasti primene
 • Dokazi o sličnim iskustvima
 • Izražavanje interesa koji opisuje kako će angažovanje ispuniti kriterijume odabira.

Sva dokumenta moraju biti poslata putem elektronskom poštom na adresu  shaip.g[email protected], [email protected] i [email protected] kao i fizička dostava na adresu: Skupština Republike Kosovo, ul. Nënë Tereza“ 10000 Priština, sa zvanjem „Stručnjak za parlamentarnu istražnu komisiju o postupku subvencionisanja nabavke udžbenika i nastavnih sredstava za učenike na nivou osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja za školsku godinu 2023/2024, najkasnije do 7. juna 2024. godine u 16:00 časova.

11 Prill 2024

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

DOKUMENT APLIKACIJE

Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu (u daljem tekstu: komisija), na osnovu člana 30.2 Poslovnika Skupštine, u skladu sa članom 4. i 5. Uputstvo za upravljanje budžetom parlamentarnih komisija Skupština Republike Kosovo, kao i preporukom radne grupe za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima (u daljem tekstu: radna grupa), od 26.3.2024, donela je sledeći:

 

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

 

Pozivaju se svi stručnjaci iz oblasti ekonomije, pravosuđa, revizije, javnih finansija, po mogućnosti sa iskustvom u javnim preduzećima, da se prijave za angažovanje u svojstvu eksperta  za radnu grupu za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima.

 

Angažovani stručnjak će raditi sa radnom grupom u njenim aktivnostima i izradi analiza i konačnog izveštaja sa preporukama i biće nadoknađeni na osnovu Uputstva  za upravljanje budžetom parlamentarnih komisija Skupštine Republike Kosovo..

 

Kako se prijaviti?

 

Da biste izrazili svoje interesovanje, treba da nam pošaljete:

 • Detaljnu biografiju, sa naglaskom na vaše obaveze u relevantnoj oblasti primene
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Izražavanje interesa koji opisuje kako će angažman ispuniti kriterijume odabira.

 

Sva dokumenta moraju biti poslata putem e-maila na adresu [email protected]  kao i fizička dostava na adresu: Skupština Republike Kosovo, ul. Majka Tereza“ 10000 Priština, sa zvanjem „Stručnjak za radnu grupu za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima“, najkasnije do 19. aprila 2024. godine u 16.00 časova

26 Mars 2024

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

DOKUMENT APLIKACIJE

Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu (u daljem tekstu: komisija), na osnovu člana 30.2 Poslovnika Skupštine, u skladu sa članom 4. i 5. Uputstvo za upravljanje budžetom parlamentarnih komisija Skupština Republike Kosovo, kao i preporukom radne grupe za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima (u daljem tekstu: radna grupa), od 26.3.2024, donela je sledeći:

 

POZIV ZA ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA

 

Pozivaju se svi stručnjaci iz oblasti ekonomije, pravosuđa, revizije, javnih finansija, po mogućnosti sa iskustvom u javnim preduzećima, da se prijave za angažovanje u svojstvu eksperta  za radnu grupu za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima.

 

Angažovani stručnjak će raditi sa radnom grupom u njenim aktivnostima i izradi analiza i konačnog izveštaja sa preporukama i biće nadoknađeni na osnovu Uputstva  za upravljanje budžetom parlamentarnih komisija Skupštine Republike Kosovo..

 

Kako se prijaviti?

 

Da biste izrazili svoje interesovanje, treba da nam pošaljete:

   • Detaljnu biografiju, sa naglaskom na vaše obaveze u relevantnoj oblasti primene

   • Dokaz o radnom iskustvu;

   • Izražavanje interesa koji opisuje kako će angažman ispuniti kriterijume odabira.

 

Sva dokumenta moraju biti poslata putem e-maila na adresu [email protected] kao i fizička dostava na adresu: Skupština Republike Kosovo, ul. Majka Tereza“ 10000 Priština, sa zvanjem „Stručnjak za radnu grupu za nadzor nad sprovođenjem Zakona o javnim preduzećima“, najkasnije do 2. aprila 2024. godine u 16.00 časova.