Skupština Republike Kosovo

ARHIVIRANI OGLASI

23 Gusht 2021

K O N K U R S - Za izbor sedam (7) članova Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, od kojih najmanje dva (2) člana trebaju biti iz redova ostalih ne većinskih zajednica i najmanje dva (2) člana trebaju biti ženskog pola

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova raspisuje:

 

K O N K U R S

 

Za izbor sedam (7)  članova Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, od kojih  najmanje dva (2) člana trebaju biti iz redova ostalih ne većinskih zajednica i najmanje dva (2) člana trebaju biti ženskog pola​

 

 

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor)  je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu.

 

Sastav Odbora

 

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.

Od toga, najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

 

Funkcije Odbora:

 

 • Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.
 • Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.
 • Nadgleda proceduru izbora i odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika  visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;
 • Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi  sprovođenja  pravila i načela zakonodavstva  o civilnoj službi;

 

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće  kriterijume:

 

 • Da je državljanin Republike Kosova,
 • Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi;
 • Da poseduje najmanje deset (10) godina stručnog  radnog iskustva, od kojih najmanje pet (5) godina rada u civilnoj službi,
 • Da je završio pravosudni ispit;
 • Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
 • Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukom za počinjeno namerno krivično delo;
 • Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

 

Mandat članova Odbora

 

 • Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez  mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,
 • Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu  funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

 

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

 

 • Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
 • Motivaciono pismo,
 • CurriculumVitae (CV-autobiografija),
 • Dokaz da je  državljanin Republike Kosova.
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Dokaz da nije kažnjavan za  krivično delo.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 13.09.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

23 Gusht 2021

K O N K U R S - Za izbor jednog (1) člana Borda za žalbe u Nezavisnu komisije za medije

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština  Republike Kosova, objavljuje

 

K O N K U R S

Za izbor jednog (1) člana Borda za žalbe u  Nezavisnu komisije za medije 

 

 

Odgovornosti i nadležnosti

 

Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

 

 • Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
 • Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
 • Izricanje sankcija i  slično, na  osnovu pod zakonskih akata.
 • Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a,  postupajući prema žalbi protiv određene odluke.

 

Kandidati za člana Borda  moraju ispuniti sledeće uslove:

 

 • Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu; 
 • Da imaju minimum  univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;
 • Da imaju položen pravosudni ispit;
 • Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti  advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
 • Da su eminentne ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni  i dokazano privrženi    administriranju pravde;
 • Da   nemaju  prepreka u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Kandidati popune i potpišu svoju deklaraciju, da ispunjavaju  sve  uslove saglasnosti  u skladu  sa članom 39. Zakona o nezavisnoj Komisiji za medije. Deklaracija se može preuzeti: Ovde.

 

Članovi Odbora za žalbe imenuju  se trogodišnjim mandatom    uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat. 

 

Uz aplikaciji trebaju se  priložiti sledeća propratna dokumenta:

 • Curriculum Vitae (CV -  autbiografija);
 • Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
 • Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj  od Trusta penzijske štednje);
 • Popunjenu i potpisanu  deklaraciju; i
 • Certifikat  da kandidat nije pod istragom (ne starije od 6. meseci).

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 06.09.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

 

7 Korrik 2021

KONKURS - Za izbor Direktora Agencije protiv korupcije

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština republike Kosovo, ponovo raspisuje:

K O N K U R S
Za izbor Direktora Agencije protiv korupcije

Agencija protiv korupcije je nezavisan i specijalizovan organ za primenu državnih politika u borbi i sprečavanju korupcije na Kosovo.

 1. Kandidat za direktora Agencije treba da ispuni uslove predviđene Članom 8, Zakona br. 03/L- 159 o Agenciji protiv korupcije, kako slede:

• Da bude državljanin Republike Kosovo i da ima trajno prebivalište na Kosovo;
• Da ima najmanje četvorogodišnju univerzitetsku diplomu ili master;
• Da nije kažnjen za krivično delo;
• Da ima visoki moralni integritet;
• Da ima najmanje 5 (pet) godina stručnog radnog iskustva.

 
Aplikaciji se trebaju priložiti sledeći prateći dokumenti:


• Dokaz o stručnoj i obrazovnoj spremi (diplome univerziteta van zemlje, trebaju biti nostrifikovane od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije);
• Curriculum Vitae (CV – lična biografija);
• Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
• Dokaz o radnom iskustvu;
• Dokaz da nije kažnjen za krivično delo.

 1. Skupština Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Republike Kosovo, ženama i muškarcima, svih zajednica Kosova.

POSTUPCI KONKURISANJA

Aplikacije se trebaju dostaviti, ne kasnije od  21.7.2021. godine,  do 16:00 časova.

Aplikacije se mogu lično dostaviti ili putem pošte na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština (Ul. „Majka Tereza“ b.b, Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

Aplikacije se mogu preuzeti na ova mesta:

U štampanom formatu: pri recepciji Skupštine Republike Kosovo Priština, ul. „Majka Tereza“ b. b. ili

U elektronskom formatu: internet stranica Skupštine Republike Kosovo www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije se mogu primiti svakim radnim danom do 16:00 časova, na sledećim telefonskim brojevima:  038 211-182, 038 211-648 i  044 567-041.

Aplikacije se trebaju dostaviti zajedno sa zahtevanim dokumentima.

Upotreba pogrešne aplikacije i nedovršene sa zahtevanim podacima i sa nejasnim podacima i sa podacima koje su dostavljene nakon roka, smatraće se nevažećim.

"Ovaj postupak zapošljavanja nadgledaće predstavnici britanskog Projekta za imenovanja na visokim pozicijama. Kandidati se obaveštavaju da će rezultati i imena najviše rangiranih kandidata koji mogu biti nominirani biti objavljeni na veb stranici projekta.

24 Qershor 2021

KONKURS - Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice

DOKUMENT APLIKACIJE

Skupština Republike Kosova, na osnovu člana 10, Zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova ponovo raspisuje:

 

K O N K U R S

 

Za izbor dva (2) člana Nezavisnog nadzornog odbora za Civilnu službu Kosova, iz ne albanske zajednice

 

Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova (Odbor)  je nezavisni organ, koji izveštava Skupštini Republike Kosova, rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu.

 

Sastav Odbora

 

Odbor se sastoji od (7) članova, koje bira Skupština Republike Kosova.

Od toga,najmanje (2) člana biraju se iz ne albanskih zajednica i najmanje (2) člana treba da budu ženskog pola.

 

Funkcije Odbora:

 

 • Nadgleda primenu pravila i načela zakonodavstva o civilnoj službi.
 • Razmatra i rešava žalbe civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu.
 • Nadgleda proceduru izbora i odlučuje da li su imenovanja civilnih službenika  visokog upravnog nivoa i upravnog nivoa,odvijane u skladu sa pravilima i načelima zakonodavstva o civilnoj službi;
 • Nadgleda institucije javne administracije, koje su zaposlile civilne službenike u vezi  sprovođenja  pravila i načela zakonodavstva  o civilnoj službi;

 

Kandidati koji apliciraju za izbor člana Odbora, mora da budu kvalifikovani i da ispunjavaju sledeće  kriterijume:

 

 • Da je državljanin Republike Kosova,
 • Da je diplomirani pravnik, prema važećem zakonodavstvu, koje je na snazi;
 • Da poseduje najmanje deset (10) godina stručnog  radnog iskustva, od kojih najmanje pet (5) godina rada u civilnoj službi,
 • Da je završio pravosudni ispit;
 • Da je dobar poznavalac važećeg zakonodavstva,
 • Da nije kažnjavan pravosnažnom odlukom za počinjeno namerno krivično delo;
 • Da prema njemu nije konačnom odlukom preduzeta disciplinska mera udaljavanja iz civilne službe.

 

Mandat članova Odbora

 • Članovi odbora se imenuju za sedmogodišnji (7) mandat, bez  mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat,
 • Član odbora nema pravo da u toku svog mandata obavlja drugu državnu  funkciju,da bude član političke partije ili da učestvuje u političkim aktivnostima.

 

Uz aplikaciju moraju se priložiti sledeća propratna dokumenta

 

 • Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
 • Motivaciono pismo,
 • CurriculumVitae (CV-autobiografija),
 • Dokaz da je  državljanin Republike Kosova.
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Dokaz da nije kažnjavan za  krivično delo.

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 13.07.2021. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.