Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-258 për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë

12.10.2023
Propozuesi: Qeveria
09.11.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
04.04.2024
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
04.04.2024
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
29.04.2024
Shpallja e ligjit