Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-197 për zyrtarët publik

24.11.2022
Propozuesi: Qeveria
09.12.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
22.12.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
22.12.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
15.09.2023
Shpallja e ligjit