Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023

31.10.2022
Propozuesi: Qeveria
01.11.2022
Shpërndarja e projektligjit
17.11.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
15.12.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
15.12.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
29.12.2022
Shpallja e ligjit