Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-150 për ratifikimin e Traktatit mbi ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Konfederatës Zvicerane

23.06.2022
Propozuesi: Qeveria
06.07.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
21.07.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
21.07.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
08.08.2022
Shpallja e ligjit