Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-034 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për transferimin e personave të dënuar

18.09.2020
Propozuesi: Qeveria
29.09.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
12.10.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
12.10.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
22.10.2020
Shpallja e ligjit