Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-016 për rimëkëmbjen ekonomike –COVID-19

24.07.2020
Propozuesi: Qeveria
05.08.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
12.10.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
28.10.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
04.12.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
04.12.2020
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
04.12.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
05.12.2020
Shpallja e ligjit