Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës

15.04.2020
Propozuesi: Qeveria
17.07.2020
Shpërndarja e projektligjit
29.07.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
07.08.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
13.08.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
14.08.2020
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
14.08.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
20.08.2020
Shpallja e ligjit