Kuvendi i Republikës së Kosovës

Të gjitha lajmet

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazinë Gjinore, Persona të Zhdukur dhe Peticione

18.03.2015

Anëtarët e Komisionit kanë marr Vendim që në kuadër të kompetencave të veta së shpejti të vizitojnë Komunën e Ranillugut, gjegjësisht Drejtorinë e Arsimit të kësaj Komune dhe të formohet një grup i veçantë i punës i cili do të shqyrtoj këtë temë dhe të nxjerrë konkluzione të posaçme.