Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

133 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-024
Ligji nr.08/L-024 për ratifikimin e amendamentit nr.1 të Marrëveshjes të lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë Hungareze në lidhje me Programin kornizë për bashkëpunim financiar
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-019
Ligji nr.08/L-019 për amendamentimin 02 të Marrëveshjes bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatës së Madhe të Luksemburgut për Projektin e bashkëpunimit për zhvillim “KSV/017:Programi për mbështetje shëndetësore (pjesa II)”
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin