Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria e Personelit

Miradije Haziraj

Drejtore

Drejtoria e Personelit është përgjegjëse për:
a. Zbatimin e procedurave të personelit në pajtim me Ligjin për Shërbimin Civil, Ligjin për pagat dhe Rregullat Statusore të Shërbyesve Civilë të Kuvendit
b. Këshillimin e menaxhmentit të lartë për planifikimin e politikave të punësimit, zbatimin e praktikave të drejta të punësimit, lëvizjen e nëpunësve dhe respektimin e parimeve të Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit
c. Këshillimin e menaxherëve lidhur me punëtorët dhe përshkrimin e detyrave të punës
d. Përgatitjen e propozimit fillestar për planin e punësimit
e. Zbatimin, zhvillimin dhe menaxhimin e procedurave të rekrutimit dhe ngritjes në pozitë për nëpunësit civilë në pajtim me Ligjin për Shërbimin Civil, Ligjin për Pagat dhe Rregullat Statusore të Shërbyesve Civilë të Kuvendit
f. Zbatimin, zhvillimin dhe menaxhimin e procedurave të rekrutimit për zyrtarët e tjerë që zgjidhen dhe emërohen nga Kuvendi, në pajtim me vendimet e Kryesisë dhe aktet tjera të Kuvendit
g. Përgatitjen e kontratave të punës për nëpunësit civilë, stafin politik dhe stafin mbështetës politik
h. Kryerjen e procedurave dhe politikave të vlerësimit
i. Organizimin e trajnimeve dhe zhvillimin e karrierës së nëpunësve civilë, koordinimin e punëve dhe aktiviteteve në fushën e trajnimeve me organizatat mbështetëse në Kuvend, mbajtjen e evidencës dhe përcjellën e zbatimit të projekteve
j. Shqyrtimin e veprimeve administrative në lidhje me listën e pagave, koeficientet, kontratat e punësimit, pushimet, deklaratat e udhëtimit
k. Inicimin dhe sigurimin e mbështetjes në zhvillimin e procedurave disiplinore e të ankesave
l. Përkujdesjen e dosjeve personale të nëpunësve
m. Mirëmbajtjen e sistemit të bazës elektronike të të dhënave të Drejtorisë së Personelit
n. Analizimin dhe sistemimin e të dhënave të personelit për nevojat e Administratës së Kuvendit dhe raportimin periodik vjetor

Tel: 038 200 10 410
Cel: 044 567 041
Email: [email protected]
 

Drejtoria e Personelit përbëhet nga:

a. Njësia për Rekrutimin dhe Menaxhimin e Personelit

b. Njësia për Trajnim dhe Zhvillim të Burimeve Njerëzore