Assembly of the Republic of Kosova

Decisions of the sessions

19 Shtator 2022

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit nr. 08-V-006