Assembly of the Republic of Kosova

Law on.08/L-260 on budget appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for year 2024

31.10.2023
Proposer: Government
01.11.2023
Shpërndarja e projektligjit
16.11.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Adopted
14.12.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Adopted
14.12.2023
Adoption of law by the Assembly
29.12.2023
Promulgation of the law
Law