Assembly of the Republic of Kosova

Law no.08/L-166 on public gatherings

16.09.2022
Proposer: Government
07.10.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Adopted
02.02.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Adopted
02.02.2023
Adoption of law by the Assembly
20.02.2023
Promulgation of the law
Law