Assembly of the Republic of Kosova

Archived advertisements

28 Prill 2023

K O N K U R S - Për zgjedhjen e 1 (një) anëtari në Këshillin Gjyqësor të Kosovës

Application documents

Kuvendi i Republikës së Kosovës, rishpall:

 

K O N K U R S

Për zgjedhjen e 1 (një)  anëtari në Këshillin Gjyqësor të Kosovës

 

Në pajtim me nenin 10 të  Ligjit nr. 06/L -055 për Këshillin Gjyqësor të Republikës Kosovës dhe me qëllim të përmbushjes së obligimit kushtetues dhe ligjor për zgjedhjen e anëtarëve në Këshillin Gjyqësor të Republikës së  Kosovës,

 

Kuvendi rishpall konkurs për plotësimin e pozitës:

1 (një) anëtar/e, siç përcaktohet me nenin 108 paragrafi 6, nënparagrafi 3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës nga radhët e gjyqtarëve.

Kandidati për anëtar në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Kosovës, duhet t’ i plotësojë kushtet e përcaktuara me Kushtetutë dhe me Ligjin për Këshillin Gjyqësor, dhe aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 • Autobiografia  (Curriculum vitae);
 • Dëshmia së është emëruar gjyqtar me mandat të përhershëm;
 • Dëshmia se ndaj ti nuk është shqiptuar ndonjë masë disiplinore.

 

PROCEDURA E KONKURRIMIT

 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  17 maj 2023,  në orën 16:00.

 

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

28 Mars 2023

Boshnjakisht - POZIV / JAVNI POZIV za PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Application documents

Na osnovu odluke Posebne komisije za razmatranje kandidata za imenovanje sudija Ustavnog suda, od 23. marta 2023. godine raspisuje se sledeći: 

 

POZIV / JAVNI POZIV

 

za

 

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

 

Posebna komisija za razmatranje kandidata za imenovanje u Ustavnom sudu, u skladu članom 114.1 Ustav Republike Kosovo i članovima  4 i 6  Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom Sudu Republike Kosovo, poziva Skupštinu Republike Kosovo, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna pravna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog  (1) sudiju Ustavnog Suda Republike Kosovo. Takođe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

 

Komisija posebno podstiče žene da se prijave.

 

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda moraju biti državljani Republike Kosovo; istaknuti pravnici odličnog profesionalnog ugleda, sa najmanje deset (10) godina radnog iskustva, posebno iz oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, između ostalog,  kroz profesionalni rad, kao: sudije, tužitelji, odvjetnici, civilni službenici ili sveučilišni predavači, te druge značajne poslova pravne prirode; osobe odličnog moralnog ugleda sa punom radnom sposobnošću,  koji nisu bili kažnjavani za neko krivično djelo.

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije moraju se priložiti dokumenta u nastavku , i to:

 1. Obrazac za nominiranje kandidata
 2. Obrazac deklaracije nominiranog
 3. Curriculum Vitae (C.V) (“autobiografija”);
 4. Pismo motivacije / preporuka predlagača - organizacije / ustanove;
 5. Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
 6. Dokaz o školskoj stručnoj spremi.
 7. Dokaz o radnom iskustvu.
 8. Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti najkasnije do 18. aprila 2023. godine, u 16:00 sati.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti osobno na adresi:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul. ”Majke Tereze”, bb. Direkcija personala, soba br. N-217.

 

Aplikacije se mogu dobiti na sledećim mjestima:

Štampani obrazac: u dotičnoj službi Administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova: www.assembly-kosova.org
 

Ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana, do 16:00 sati, na telefonima: 038 211-182, 038 211-648, i  044 567-041.

 

 

 

 

28 Mars 2023

Turqisht - KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE (1) BİR HAKİM ATAMALARIYLA İLGİLİ ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

Application documents

Anayasa Mahkemesi’ne hakimlerin atanması için adaylar listesinin görüşülmesinden sorumlu Özel Komisyon’un 23 mart 2023 tarihli Kararı üzerine 

 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE (1) BİR HAKİM ATAMALARIYLA İLGİLİ

 

ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

 

Anayasanın 114.1 Maddesi ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi hakkında 03/L-121 sayılı Kanunun 4 ve 6. Maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesine Atama Adaylarının Gözden Geçirilmesi Özel Komisyonu, Kosova Cumhuriyeti Meclisi, yargı kurumları, hukuk fakülteleri, Avukatlar Odası, Hakimler ve Savcılar Birliği, siyasi partiler, diğer ilgili tüzel kişiler ve bireyler, Anayasa Mahkemesinin seçimi bir (1) aday için, göstermek için Kosova Cumhuriyeti'nin. Ayrıca, bir kişi bir aday için kendini aday gösterebilir.

 

Komisyon özellikle kadınların başvuruda bulunmalarını teşvik etmektedir.

 

Kalifiyeler:

Anayasa Mahkemesi hakim görevine önerilen adaylar Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmalı; özellikle kamu ile anayasa hukuğu alanında ve diğerleri arasında hakim, yargıç, avukat, sivil memur ya da üniversite eğitmeni olarak çalışan ve  diğer önemli hukuki işlerle uğraşan en azından on (10) yıllık çalışma görgüsüne ve bununla birlikte mükemmel uzmansal ünvanına sahip ünlü hukukçular olmalı; mükemmel ahlaki ünvanına sahip olmalı ve herhangi bir suçişi için cezalandırılmış olmamalı.

 

Atamalarla ilgili tüm önerilere ve tüm formlara aşağıda saymış olacağımız şu evraklar ilave edilmelidir:

 1. Adayın atanmasına ait form,
 2. Atanan kişinin demeçte bulunmasıyla ilgili form,
 3. Curriculum Vitae (C.V) (özgeçmiş),
 4. Adayın önerildiği örgüt ya da kurum tarafından motivasyon belgesi,
 5. Kosova vatandaşı olduğuna dair delil,
 6. Öğretim ile uzmansal hazırlığına ait delil,
 7. Çalışma görgüsüne ait delil.
 8. Herhangi bir suç işi için cezalandırılmış olmadığına dair delil.

                                                       

Atamalar ile formlar en geç 18 Nisan 2023 tarihine ve saat 16:00’ya kadar gönderilmelidir.

 

Atamalar ile formlar şahsen şu adrese gönderilmelidir:

Kosova Cumhuriyeti Meclis Binası, Priştine, “Nëna Tereza” caddesi No’suz, Personel hizmeti, Daire N-217.

 

Formlar şu yerlerden alınabilir:

Basılı şekli: Kosova Cumhuriyeti Meclisinin ilgili idari hizmetinde ya da elektronik şekli: Kosova Cumuhuriyeti Meclisinin www.assembly-kosova.org web sayfasında.

 

Konuyla ilgili diğer ek bilgiler her iş günü saat 16:00’ya kadar şu telefon numaralarından alınabilir: 038 211-182, 038 211-648, ve 044 567-041.

28 Mars 2023

FTESË / THIRRJE PUBLIKE për PARAQITJEN E NOMINIMEVE PËR NJË (1) GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Application documents

Në bazë të vendimit të Komisionit të posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emërim në Gjykatën Kushtetuese, datë 23 mars 2023, publikohet:

 

FTESË / THIRRJE  PUBLIKE

 

për

 

PARAQITJEN E NOMINIMEVE  PËR NJË (1) GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emërim në Gjykatën Kushtetuese, në pajtim më nenin 114.1 të Kushtetutës dhe më nenet 4 dhe  6, të Ligjit Nr.03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, fton Kuvendin e Republikës së Kosovës, institucionet gjyqësore, fakultetet juridike, Odën e Avokatëve, Shoqatën e Gjyqtarëve dhe të Prokurorëve, partitë politike, personat e tjerë relevantë juridikë dhe individët, që të propozojnë kandidatë për zgjedhjen e një (1) gjyqtari të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Po ashtu,  një person mund të propozojë veten për kandidat.

 

Komisioni në mënyrë të veçantë inkurajon gratë për të aplikuar.


Kualifikimet:

 

Kandidatët për pozitën e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; juristë të shquar me reputacion të shkëlqyeshëm profesional, me jo më pak se 10 (dhjetë) vjet përvojë pune profesionale, veçanërisht në fushën e së drejtës publike dhe kushtetuese të dëshmuar, mes tjerash, përmes punës profesionale si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, shërbyes civilë ose mësimdhënës universitarë dhe punë të tjera të rëndësishme të natyrës juridike,  individë me reputacion të shkëlqyeshëm moral, të cilët kanë aftësi të plotë veprimi dhe të cilët nuk janë dënuar për ndonjë vepër penale.

 

Të gjitha propozimeve dhe aplikacioneve për nominime, duhet  t’u bashkëngjiten dokumentet si vijon:

 1. Formulari për nominimin e kandidatit;
 2. Formular të deklarimit të të nominuari;
 3. Curriculum Vitae (C.V) (autobiografia);
 4. Letra e motivimit nga organizata ose institucioni propozues;
 5. Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;
 6. Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;
 7. Dëshmia për përvojën e punës;
 8. Dëshmia se nuk janë  të dënuar për ndonjë vepër penale.

 

 

Nominimet dhe aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më 18 prill 2023, në orën 16:00.

 

Nominimet dhe aplikacionet dërgohen personalisht në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë - Rr. “Nëna Terezë” p.n. Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217.

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypur: Në shërbimin përkatës të administratës të Kuvendit të Republikës së Kosovës, ose forma elektronike: në ueb- faqen e Kuvendit të Republikës së Kosovës – www.assembly-kosova.org
 

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.