Skupština Republike Kosovo

Odluke o zapošljavanju

08.00 26 maj 2020

KONKURS Za izbor 7 (sedam) članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

 

KONKURS

 
Za izbor 7 (sedam) članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe

 

 

Skupština Republike Kosovo, na osnovu člana 4.8 Zakona br. 02/L-88 o Kulturnom nasleđu i u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza za izbor članova Saveta Kosova za kulturno nasleđe (SKKN), raspisuje konkurs za izbor 7 (sedam) članova.

 

Sastav SKKN

 

SKKN je u sastavu od 7 (sedam) članova, koji se biraju sa mandatom od 3 godine od strane Skupštine Republike Kosovo, poštujući etnički sastav na Kosovu.

 
Funkcija SKKN:

 

·     Ocenjuje i objavljuje kulturno nasleđe u stalnoj zaštiti;

·     Ocenjuje  sve projekte kulturnog nasleđa, koje podnose institucije dotičnih oblasti;

·     Identifikuje neophodne mere finansijske podrške za kulturno nasleđe;

·     Ocenjuje sve asete, prilikom eksproprijacije i kupoprodaje. 

 

Kandidat za izbor člana SKKN dužan je da ispuni sledeće uslove:

 

·     Da bude državljanin i stalni stanovnik Republike Kosova;

·     Da poseduje visoku profesionalnu etiku;

·     Da ima najmanje 4-godišnju univerzitetsku diplomu u oblasti kulturnog nasleđa, oblasti  umetnosti, arheologije, arhitekture, istorije, etnologije i kulturne antropologije;

·     Da ima najmanje pet (5) godina profesionalnog radnog iskustva, prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u oblasti kulturne nasleđa;

·     Da je poznavalac zakonodavstva na snazi o kulturnom nasleđu, kao i međunarodnih  konvencija;

·     Da nije kažnjavan za krivično delo, kažnjivo više od 6 meseci:

·     Poznavanje stranih jezika je prednost.

 

 

 

 

Mandat članova Saveta

 

·     Članovi SKKN biraju se sa mandatom od 3(tri) godine.

 

Aplikaciji mora da se prilože sledeći prateći dokumenti:

 

·     Aplikacija;

·     Autobiografija (Curriculum Vitae);

·     Motivaciono pismo;

·     Dve reference;

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;

·     Dokaz o školskoj i stručnoj spremi;

·     Dokaz o radnom iskustvu;

·     Dokaz da nije pod istragom ili kažnjavan za krivično delo.

 

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

08.00 26 maj 2020

KONKURS Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

Skupština Republike Kosova raspisuje:

 

KONKURS

Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

 

Na osnovu člana 9. i 10. Zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za izbor člana Tužilačkog saveta Kosova, Skupština raspisuje konkurs za popunjavanje položaja:

1 (jedan) član/ica, predstavnik civilnog društva.

I.     Kandidat za člana Tužilačkog saveta Republike Kosova, dužan je da ispuni sledeće uslove:

 

1.     Da je državljanin i stanovnik Republike Kosova;

2.     Da poseduje visoku stručnu spremu iz oblasti prava;

3.     Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;

4.     Da ima radno iskustvo o pravnim pitanjima, najmanje 5 (pet) godina;

5.     Da ima podršku najmanje 5 (pet) organizacija civilnog društva iz oblasti pravosuđa;

6.     Da nije kažnjavan za krivično delo.

 

II.  Civilno društvo dužno je da priloži listi nominiranih kandidata za člana i dokumenta, koja dokazuju da kandidat ispunjava uslove navedene u ovom javnom konkursu.

 

III.  Skupština Kosova podstiče civilno društvo da tokom dostavljanja predloga za člana TSK-a, uzme u obzir multietnički sastav Republike Kosova i priznata načela rodne  ravnopravnosti.

 

 

 

  Aplikaciji priložiti sledeća prateća dokumenta:

 

·     Autobiografija (Curriculum Vitae);

·     Dokaz o školskoj i stručnoj spremi (diplome Univerziteta van zemlje, moraju biti

nostrifikovane od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije);

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosova;

·     Dokaz o radnom iskustvu;

·     Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

08.00 26 maj 2020

KONKURS - Za izbor tri (3) člana u Sudskom Savetu Kosova

Skupština Republike Kosova objavi ovaj: 

 

KONKURS

Za izbor tri (3) člana u Sudskom Savetu Kosova 

 

U skladu sa članom 10. Zakona br. 06/L -055 o Sudskom Savetu Republike Kosova i u cilju ispunjavanja ustavne i zakonske obaveze za izbor članova u Sudskom savetu Republike Kosova, 

 

Skupština objavi konkurs za popunu sledećih pozicija:  

 

Dva (2) člana  u  Sudskom savetu, shodno članu 108.6.2 Ustava Republike Kosova (amandman br. 25 Ustava Republike Kosova), kao i

Jednog (1) člana u Sudskom savetu Kosova shodno članu 108.6.4 Ustava Republike Kosova.

Kandidat za člana u Sudskom savetu Republike Kosova, osim uslova definiranih Ustavom i Zakonom o Sudskom savetu Kosova, moraju da ispunjavaju i sledeće uslove:

 

 

1.     Kandidat koji ne obavlja funkciju sudije, mora imati najmanje pet (5) godina profesionalnog radnog iskustva i mora imati znanja o funkcionisanju sudskom sistema Republike Kosova;

2.     Mora imati visok moralni integritet;  

3.     Mora biti neosuđivan za krivično delo na Kosovu; 

4.     Da nije obavio neku političku funkciju u poslednje tri (3) godine (za kandidate koji ne obavljaju funkciju sudije). 

 

Aplikaciji se moraju priložiti sledeća propratna dokumenta: 

 

·     Autobiografija  (Curriculum Vitae);

·     Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi (za kandidate koji ne obavljaju funkciju advokata ili sudije); 

·     Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;  

·     Dokaz o radnom iskustvu;  

·     Dokaz da nije osuđivan za krivično delo.

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

08.00 26 maj 2020

KONKURS - Za izbor dva (2) člana Borda za žalbe u Nezavisnu komisije za medije

Skupština  Republike Kosova, objavljuje

 

K O N K U R S

Za izbor dva (2) člana Borda za žalbe u  Nezavisnu komisije za medije 

 

 

Odgovornosti i nadležnosti

 

Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

 

·     Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;

·     Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;

·     Izricanje sankcija i  slično, na  osnovu pod zakonskih akata.

·     Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a,  postupajući prema žalbi protiv određene odluke.

 

Kandidati za člana Borda  moraju ispuniti sledeće uslove:

 

·     Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu; 

·     Da imaju minimum  univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;

·     Da imaju položen pravosudni ispit;

·     Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti  advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;

·     Da su eminentne ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni  i dokazano privrženi    administriranju pravde;

·     Da   nemaju  prepreka u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Kandidati popune i potpišu svoju deklaraciju, da ispunjavaju  sve  uslove saglasnosti  u skladu  sa članom 39. Zakona o nezavisnoj Komisiji za medije. Deklaracija se može preuzeti: Ovde .

 

Članovi Odbora za žalbe imenuju  se trogodišnjim mandatom    uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat. 

 

Uz aplikaciji trebaju se  priložiti sledeća propratna dokumenta:

·     Curriculum Vitae (CV -  autbiografija);

·     Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);

·     Motivaciono pismo;

·     Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;

·     Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj  od Trusta penzijske štednje);

·     Popunjenu i potpisanu  deklaraciju; i

·     Certifikat  da kandidat nije pod istragom (ne starije od 6. meseci).

 

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.