Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020

11.03.2020
Propozuesi: Qeveria
12.03.2020
Shpërndarja e projektligjit
13.03.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
14.03.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
15.03.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
15.03.2020
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
15.03.2020
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
18.03.2020
Shpallja e ligjit