Kuvendi i Republikës së Kosovës

Qasja në dokumente publike

 

 

Personi përgjegjës për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike:


Burim Etemaj, zyrtar i lartë për marrëdhënie me publikun – koordinator i njësisë

E-mail: burim.etemaj@assembly-kosova.org

Numri i telefonit: +381(0)38 211 236