Zakoni po imenu

04/L-006Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-123 o trgovinskim društvima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.06.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-008-2011, Dana 08.07.2011

Odobreni od Skupštine:
23.06.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.07.2011