Vesti

Sa sednice Zakonodavne komisije

Ponedeljak, 08.05.2006
Skupštinska komisija za sudska pitanja, zakonodavstvo i Ustavni okvir je na sednici, kojoj je predsedavao Hydajet Hyseni, predsednik Komisije, kojoj je prisustvovao i ministar Pravde, Jonuz Salihaj, kao i predstavnici Kancelarije OUN-a za ljudska prava, Kancelarije Saveta Evrope, OSCE-a i USAID-a, razmatrala pitanja prenošenja nadležnosti u oblasti pravde, pitanje iniciranja procedure za izbor Narodnog advokata, kao i nekoliko nacrta zakona sa aspekta pravne zasnovanosti na Ustavni okvir i amandamentirala je nekoliko drugih nacrta zakona.

Što se Narodnog advokata (Ombudspersona) tiče, rečeno je da treba biti domaće lice sa potpunim kompetencijama delovanja. Postignuta je saglasnost za iniciranje procedure za izbor Narodnog advokata i naglašeno je da pitanje treba proći kroz procedure Skupštine Kosova. U odnosu na Nacrt zakona o posredovanju, konstatovano je da ovaj nacrt zakona više utvrdjuje način izbora članova o posredovanju, nego procedure posredovanja. Eksperti su sugerirali da se Zakon o posredovanaju usvaja u paketu, uz Zakon o izboru Saveta za posredovanje, kako bi se obzebedilo sprovodljivost regulative o posredovanju.

Na ovoj sednici, Zakonodavna komisija je razmatrala, član po član, Nacrt zakona o danu palih boraca i Civilni Nacrt zakona protiv kleveta i uvreda, a razmatrala je sa aspekta pravne zasnovanosti na Ustavni okvir: Nacrt zakona o prekidu trudnoće i Nacrt zakona o bezbednosti u drumskom saobraćaju.