Komisija za evropske integracije

 • Sreda, 19.09.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 23.07.2018;

3. Usvajanje izveštaja o radu komisije za prolećnu sesiju za 2018.godinu

4. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-043 o slobodni asociranja u nevladinim organizacijama, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

5. Ostalo.

 

 • Ponedeljak, 23.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 03.07.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-090 o ratifikaciju finansijskog Sporazuma za IPA 2017, prvi deo između Kosova i Evropske unije- pozvana da predstavi ovaj sporazum g.Dhurata Hoxha - Ministar za Evropske Integracije;
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-049 o naučnoj inovaciji, i transferu znanja i tehnologiju, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-035 o hidrometeorološkim delatnostima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-059 o memorijalnom kompleksu,, Adem Jashari'' u Prekaze, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-058 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-022 o socijalnim preduzećima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
9. Ostalo.

 

 • Utorak, 03.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 26.06.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-078 o Ratifikaciji "Bilateralni sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga u vezi sa Projektom razvojne saradnje KSV/019: tehnička pomoć u kontekstu evropskih integracija"- pozvala gđu Dhurata Hoxha - ministar za Evropske Integracije;
4. Razmatranje Nacrtu- Poslavnika Skupštine, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razno.

 

 • Utorak, 26.06.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 05.06.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakonik pravde br.06/L-006 o maloletnicima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-010 o Javnom beležništvu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-042 o krvi i krvnim sastojcima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja Republike Kosovo, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-040 o zaštitnim merama na uvoze, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-038 o Poštanskim Uslugama, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
9. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-066 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-064 o vozačkoj dozvoli, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
10. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-070 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-179 o drumskom prevozu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
11. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-068 o izmeni i dopuni Zakona br.2003/11 o putevima, izmenjen i dopunjen Zakonom br03/L-120, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
12. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-063 o železnicama Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
13. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-069 o izmeni i dopuni Zakona br.05/L-088 o pravilima drumskog saobraćaja, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
14. Razmatranje nacrt zakon br.06/L-070 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-179 o drumskom prevozu opasnih materija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
15. Ostalo.

 

 • Utorak, 05.06.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 11.05.2018;
3. Izveštavanje g. Bajram Hasani, Ministar Trgovine i Industrije za sprovođenje i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i prodruživanje (NPSSSP);
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-027 o rudnicima i mineralima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-024 o tretiranju građevina bez dozvole, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom Nadzornom Odboru Civilne SluŽbe Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Ostalo.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 11.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 19.04.2018 14:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 30.03.2018 09:45
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 11:00
   

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968