Komisija za budžet i finansije

 • Petak, 23.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 07.02.2018. godine,
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br. 06/L-023 o izmenama i dopunama Zakona o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080,
4. Usvajanje Izveštaja sa preporukama u vezi N/zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine,
5. Razno.

 

 • Sreda, 07.02.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 24.01.2018. godine,
3. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja KOSTT-a A.D, za 2016.godinu,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti,
5. Razmatranje Nacrt zakona br.05/L-143 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214 sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti,
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-016 o poslovnim društvima i sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
7. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine,
8. Razno.

 

 • Sreda, 24.01.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 15.01.2018. godine,
3. Razmatranje budžeta Opštine Lipjan za 2018. godinu,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L-094 o
Predsedniku Republike Kosova,
5. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2016.godinu,
6. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja KOSTT-a A.D, za 2016.godinu,
7. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu Komisije za period januar-decembar 2017.godinu,
8. Usvajanje godišnjeg Plana rada Komisije za 2018. God;
9. Razno.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 15.01.2018 10:30
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 20.12.2017 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje ižvestaja sa preporukamam osalih salnih komisija u vezi Nacrtu zakona o budžetu Republike Kosova za 2018 god., predloženim amandamanima Komisioje za budžet i finansije;
3. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 24.01.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 15.01.2018 10:30
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.12.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 19.12.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 15.12.2017 10:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915