Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 14.11.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije održane 26.10.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-054 o sudovima i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
4. Razmatranje Nacrta Krivičnog zakonika Republike Kosova br. 06/L-074 i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
5. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca i amandmana Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije za borbu protiv korupcije;
6. Razmatranje N/zakona br.062/L-092 o davanju na korišćenje i zamenu opštinske nepokretne imovine, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije.
7. Razno.

 

 • Petak, 26.10.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 17.10.2018;
3. Razmatranje zahteva Vlade Republike Kosova o konsultaciji sa Komisijom za budžet i finansije u vezi Odluke Vlade, o vezi odluke Vlade o izmeni norme poreza i akcize,
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-007 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-007 o van parničnom postupku, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-008 o izmenama i dopunama Zakona br.03/2004/26 o nasledstvu Kosova, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
6. Razno.

 

 • Sreda, 17.10.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 19 i 26 septembar 2018;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-054 o sudovima, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-033 o Građevinskim Proizvodima sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-079 o energetskoj efikasnosti sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
6. Razmatranje N/zakona br.06/L-059 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
7. Razmatranje N/zakona br.06/L-055 o Sudskom savetu Kosova, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
8. Razmatranje Zahtev Kosovske agencije za proveru imovine za određivanje iznosa isplate za jednog člana Komisije za im ovinske zahteve i dva clana Komisije za proveru i određivanje imovine;
9. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 26.09.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje predloga Komisije o izboru članova Upravnog borda Fonda penzijskih štednji Kosova,
3. Razmatranje predlog-odluka Vlade Republike Kosova za kandidatom za predsedavjućeg u Regulatornoj komisije javne nabavke,
4. Razmatranje Zahtev Kosovske agencije za proveru imovine za određivanje iznosa isplate za jednog člana Komisije za im ovinske zahteve i dva clana Komisije za proveru i određivanje imovine;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Sreda, 19.09.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 04, 18 i 25 juli 2018;

3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-098 o ratifikaciji Sporazuma u zajmu između Republike Kosova i Evropske Investicione Banke za projekat Autoputa Priština-Peć, segment Kijevo-Zahaq;

4. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke;

5. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacije;

6. Razmatranje izveštaja troškova Skupštine Republike Kosova za prvo šestomesčje 2018. god;

7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Kosovske agencije za privatizaciju za 2017. godinu;

8. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-043 o slobodi asociranja u nevladinim organizacijama i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

9. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 17.10.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 26.09.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 19.09.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 25.07.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 18.07.2018 11:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915