Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04-L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Data e shpërndarjes:
13.01.2014