Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-163 për minierat dhe mineralet, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.04/L-158

Data e shpërndarjes:
20.01.2017