Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Mërkure, 08.11.2017 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt.17.10.2017;
  3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim me Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për vendosjen e normës së tatimit të akcizës;
  4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2016;
  5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për vitin 2016;
  6. Shqyrtimi i Raportit financiar të Avokatit të Popullit për vitin 2016;
  7. Shqyrtimi i Raportit financiar të Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016;
  8. Shqyrtimi i Propozimit të Komisionit për Përzgjedhje te anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës
  9. Të ndryshme.

  Procesverbali